Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Klimakvoter

Regjeringens målsetting i klimapolitikken er å redusere nasjonale klimagassutslipp, samtidig som Norge bidrar internasjonalt gjennom forhandlingsprosesser og gjennom direkte tiltak for å redusere utslippene av klimagasser i andre land. Hovedvirkemidlene for å regulere nasjonale klimagassutslipp er CO2-avgift og andre klimabegrunnede skatter og avgifter, samt systemet for handel med omsettelige utslippskvoter som er en integrert del av EUs kvotesystem (EU-ETS).

Den totale mengden kvoter Norge tilfører det europeiske kvotesystemet (ETS) gjennom salg og gratistildelinger er 15 millioner kvoter årlig. Norske virksomheter vil måtte levere kvoter til staten for oppgjør tilsvarende sine utslipp. Forventede utslipp fra kvotepliktige virksomheter er 22 millioner tonn. Det legges derfor til grunn at bedriftene vil levere om lag 7 millioner tonn flere kvoter enn den samlede mengden kvoter Norge utsteder. (1 kvote = 1 tonn CO2).

Utslippsfremskrivningene tilsier at Norge som årsgjennomsnitt vil slippe ut om lag 57,3 millioner tonn klimagasser i perioden. Gjennom Kyoto-avtalen har Norge fått tildelt 51,6 millioner kvoter, inkludert effekten av skogforvaltning. Når en tar hensyn til netto tilførsel av kvoter gjennom det europeiske kvotesystemet, har staten et overskudd på 1,3 millioner kvoter årlig.