Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Miljøprofil

Innenfor stramme prioriteringer har Regjeringen funnet plass til gode miljøtiltak i det reviderte budsjettet, blant annet til jernbane og skogvern. Det varsles også et nytt program for miljøteknologi samtidig som det innføres C02 avgift på gass. Samtidig omtales kjøp av klimakvoter og fullskala CO2-fangst  på Mongstad.

Kjøp av klimakvoter

 • Bevilgningen til kjøp av klimakvoter blir foreslått satt ned med 1 085 mill. kroner til 135 mill. kroner. Sammen med 715 mill. kroner i overført bevilgning fra 2009 gir dette rom for utbetalinger på til sammen 850 mill. kroner i 2010.
 • Reduksjonen skyldes at kvoteprisen er gått ned, samtidig som leveransen av kvoter – og dermed betalingene  - kommer senere enn lagt til grunn.

Fullskala CO2-fangst Mongstad

 • I lys av det omfattende arbeidet som er gjennomført med fullskala CO2-håndtering på Mongstad, varsler regjeringen i revidert nasjonalbudsjett at vi vil bruke noe lenger tid på dette prosjektet enn tidligere planlagt.
 • Med dagens informasjon legges det opp til at regjeringen vil kunne legge fram et samlet beslutnings­grunnlag for fullskala fangst, transport og lagring av CO2 fra Mongstad for Stortinget i 2014.
 • Regjeringens ambisjon om å realisere CO2-håndtering på Mongstad har hele tiden vært utfordrende. Vi har arbeidet for å realisere fullskala CO2-fangst i tråd med opprinnelige planer om investeringsbeslutning i 2012.

Frivillig skogvern

 • I løpet av de siste to-tre årene har framdriften i arbeidet med frivillig skogvern økt betydelig, og som følge av dette ble vern av 13 frivillig vernområder utsatt til mars 2010. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til frivillig skogvern med 60 millioner kroner. Økningen gir rom for at det i 2010 kan fattes vernevedtak for en rekke områder som er tilbudt frivillig skogvern. 18
 • Aktuelle områder er blant andre et stort skogområde i Telemark og flere viktige områder i Nord-Trøndelag og i Agder-fylkene.

Miljøteknologi

 • Regjeringen legger fram et eget program for miljøteknologi som skal løpe fra 2011 til 2013 med et samlet omfang på 500 mill. kroner. Regjeringen vil redegjøre nærmere for innretning og organisering av programmet i budsjettfremlegget for 2011.
 • Det nye programmet skal utnytte og supplere eksisterende virkemidler på en måte som fremmer utvikling av miljøteknologi. Dette kommer i tillegg til den eksisterende satsingen på miljøteknologi i Norges forskningsråd og Innovasjon Norge.

410 millioner til økt vedlikehold av jernbane

 • Forsinkelsene og vanskelighetene i togtrafikken i vinter har vist at det er nødvendig å framskynde vedlikehold og fornyelse av jernbanenettet. Som et første steg foreslår regjeringen en tilleggsbevilgning på 210 millioner kroner til økt vedlikehold.
 • I tillegg er 50 millioner kroner foreslått dekket ved en omdisponering av midler fra investeringer. Disse midlene er tidligere avsatt til prosjektet ”Dobbeltspor Bergen stasjon – Fløen”. Prosjektet er midlertidig stanset, blant annet på grunn av mangel på signalfaglig kompetanse i Jernbaneverket. I tillegg vil om lag 150 millioner kroner bli omdisponert fra drift og vedlikehold til forebyggende vedlikehold. Til sammen foreslår Regjeringen 410 millioner kroner til økt vedlikehold av jernbane

CO2-avgift på gass

 • Regjeringen foreslår å innføre CO2-avgift på gass med virkning fra 1 juli i år. Avgiften blir på 218 kroner per tonn, som er det samme som for mineralolje.
 • Med dette forslaget blir en større del av de norske utslippene av klimagasser pålagt avgift/en pris. Det å sette en pris på utslipp av klimagasser (gjennom avgifter/kvoter) er vårt viktigste virkemiddel i arbeidet for å redusere utslippene.
 • Avgiftene vil omfatte oppvarming av bygg og landbasert transport. Gass til bruk i industrien og til bedrifter med kvotepliktige utslipp, får redusert avgift (0 kroner for LPG og 0,05 kroner for naturgass)