Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

PERFORM – Statens Pensjonskasse

Statens Pensjonskasse må skifte ut pensjonssystemet sitt for å være i stand til å videreføre den daglige driften, samt implementere maskinell støtte for endringene i pensjonsreformen og ny offentlige tjenestepensjonsordning. Det må i denne sammenheng gjennomføres flere nødvendige endringer i Statens Pensjonskasses IT-infrastruktur.

PERFORM-prosjektet startet opp i første halvdel av 2008, og gjennomgikk en ekstern kvalitetssikring (KS2) i august 2008 og en revidert KS2 i februar 2009. Vedtatt kostnadsramme for prosjektet er på 888 millioner kroner, mens prosjektets styringsramme er på 656 millioner kroner.

Konsulentselskapet Metier har i 2010 foretatt en ny ekstern kvalitetssikring av prosjektet (KS2). Basert på den oppdaterte kvalitetssikringen foreslås følgende justering av styrings- og kostnadsrammen for prosjektet:

  • Ny kostnadsramme: 1 287 millioner kroner (økt fra gjeldende ramme på 888 millioner kroner). Dette er samlet kostnadsramme for prosjektet (P85).
  • Ny styringsramme: 1 006 millioner kroner (økt fra gjeldende ramme på 664 millioner kroner).

For 2010 foreslår Regjeringen at bevilgningen til PERFORM økes med 60 millioner kroner, fra 285,9 millioner kroner til 345,9 millioner kroner.

I forbindelse med den fornyede KS2-gjennomgangen av PERFORM vurderes det som realistisk at systemutviklingen er kommet tilstrekkelig langt til at Statens Pensjonskasse er i stand til å møte pensjonsreformen når den trer i kraft 1.1.2011. Denne vurderingen forutsetter imidlertid en utvidet økonomisk ramme og at det gjennomføres tiltak i Statens Pensjonskasses prosjektstyring.