Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleums-virksomheten (SDØE)

Netto kontantstrøm fra SDØE anslås til 94 181 millioner kroner i Revidert Nasjonalbudsjett 2010, en oppjustering på 13 081 millioner kroner i forhold til tallene som lå til grunn for saldert budsjett 2010. Økningen skyldes hovedsaklig økte inntekter som følge av høyere prisforutsetninger på olje, gass og kondensat, samt økt volum.

SDØEs driftsresultat anslås til 97,9 milliarder kroner, en økning på 20 milliarder kroner i forhold til saldert budsjett 2010.

Totale investeringer under SDØE anslås til 24 milliarder kroner, en økning på 1 milliard kroner i forhold til saldert budsjett 2010. Økningen har sammenheng med økte borekostnader, blant annet for Troll Olje.

Gjennomsnittlig oljepris per fat er i Revidert nasjonalbudsjett 2010 anslått til 475 kroner. Dette er en oppjustering i forhold til Nasjonalbudsjettet 2010, hvor oljeprisen var anslått til 425 kroner per fat.