Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sysselsetting

Sysselsetting måles vanligvis i antall personer eller antall utførte timeverk. Antall sysselsatte personer er i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) definert som antall personer i alderen 15-74 år som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i den uken personene blir spurt om sin status i arbeidsmarkedet. Personer som er midlertidig fraværende fra arbeid på grunn av sykdom, ferie, lønnet permisjon med videre, er også definert som sysselsatte.

Nasjonalregnskapet gir også tall for sysselsatte personer. Antall utførte timeverk er definert som antall timeverk utført i inntektsgivende arbeid, inklusive overtid eller ekstraarbeid og eksklusive fravær på grunn av ferie, sykdom, permisjon og lignede.

Sammenliknet med en oppgang i sysselsettingen på hele 300 000 personer fra 2003 til 2008, har fallet i nedgangskonjunkturen vært beskjedent, og sysselsettingsnivået er fortsatt høyt. Regjeringen anslår at sysselsettingen er om lag uendret fra 2009 til 2010.

Se også omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2010, kapittel 2.4.