Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Tilskudd til Statens Pensjonskasse

Bevilgningen til Statens Pensjonskasse (SPK) er nettobudsjettert og anslås på bakgrunn av forventende inntekter og utgifter.

Regjeringen foreslår å sette ned tilskuddene til Statens Pensjonskasse med til sammen 553 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett, fra 8 138 til 7 585 millioner kroner. Utgiftsreduksjonen skyldes i hovedsak høyere anslag for premieinnbetaling fra arbeidsgivere, reduserte anslag for utbetaling av alders-, uføre- og etterlattepensjoner, samt lavere anslag for AFP –utbetalinger.

Netto utgifter til pensjoner med videre, som bevilges som tilskudd til Statens pensjonskasse, anslås til 7 585 millioner kroner. Dette er en reduksjon med 6,8 prosent i forhold til saldert budsjett 2010. Årsaken til dette er i første rekke økte premieinnbetalinger