Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utlendingsfeltet – asylsøkere – prognoser

Etter noen år med sterk vekst i antall asylsøkere til Norge, er antallet nå på vei nedover. I 2009 kom det omtrent 17 200 asylsøkere totalt, og av disse var 2500 enslige mindreårige. I saldert budsjett 2010 ble det lagt til grunn en prognose på 18 500 asylsøkere til Norge i 2010, hvorav 2800 enslige mindreårige. Oppdaterte prognoser tilsier at det vil komme om lag 13 500 asylsøkere i 2010, hvorav 1 300 enslige mindreårige. Det kommer nå flest asylsøkere fra Eritrea, Afghanistan og Somalia. Det har så langt i 2010 vært en markant nedgang i antall asylsøkere fra Irak sammenlignet med samme periode for 2009. Tiltakene som Regjeringen har satt i gang for å redusere tallet på asylsøkere uten beskyttelsesbehov, synes å ha medvirket til nedgangen i antall asylsøkere.

Alle søknader om asyl som blir fremmet i Norge får en individuell behandling. Rundt 25 prosent av asylsakene blir i medhold av Dublin-samarbeidet overført til et annet europeisk land for videre behandling. Det betyr at de er registrert som asylsøker eller har hatt opphold i et annet europeisk land før de kom til Norge. Av de som fikk realitetsbehandlet saken sin i UDI i 2009, var det 42 prosent som fikk innvilgelse.