Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utlendingsfeltet – frivillige returer og uttransporteringer

En del utlendinger blir bortvist eller utvist fra Norge med bakgrunn i brudd på utlendingsloven eller andre straffbare forhold. Disse plikter å forlate Norge. I tillegg plikter mange asylsøkere å forlate Norge fordi asylsaken skal behandles i et annet land i henhold til Dublin-forordningen, eller fordi asylsøknaden er avslått. Andre utlendinger plikter å forlate Norge etter å ha fått avslag på fornyelse av oppholdstillatelse.

Regjeringen ønsker at personer som ikke fyller vilkårene for opphold i Norge skal kunne returnere raskt. At personer med endelig avslag på asylsøknaden returnerer, er en viktig forutsetning for at asylinstituttet skal fungere.

Regjeringen er opptatt av å ha en samlet og enhetlig returpolitikk. De siste månedene har antallet søknader om å delta i returprogrammet til Irak (IRRINI) økt betydelig. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen med 31,6 millioner kroner, noe som gir rom for å øke antallet frivillige returer med i overkant av 500 i 2010.

Regjeringen foreslår videre å bevilge 5 millioner kroner til å utvide målgruppen for det generelle reintegreringsprogrammet til også å gjelde land som ikke kvalifiserer til offisiell bistand (for eksempel russere/tsjetjenere), samt å innføre graderte satser for den økonomiske støtten for å motivere til raskere retur.

I tillegg ønsker Regjeringen å øke antallet tvangsreturer med 500 i 2010 og foreslår derfor å øke bevilgningen til politiet med 22,2 millioner kroner.

Til sammen foreslår Regjeringen å øke bevilgningene til returarbeidet i 2010 med 58,8 millioner kroner. I tillegg foreslås det bevilget 32,8 millioner kroner til bygningsmessig oppgradering og forberedelse av oppstart av 50 nye plasser ved Politiets utlendingsinternat på Trandum.