Budsjettet på 1-2-3

Gjennom Revidert nasjonalbudsjett (RNB) gjennomfører Regjeringen et ansvarlig budsjett for 2011. Budsjettet skal sikre arbeidsplasser, verdiskaping og velferd.

Bruken av oljepenger, målt ved det strukturelle budsjettunderskuddet, reduseres med 15 milliarder kroner i 2011, til 112,9 milliarder kroner. I statsbudsjettet for 2011 ble bruken av oljepenger anslått å ligge 7,4 milliarder kroner over 4-prosentbanen. Bruken av oljeinntekter i 2011 anslås nå å ligge 10,3milliarder kroner under 4-prosentbanen. Det er økte strukturelle skatteinntekter og høyere utbytteinntekter som har bidratt til å bringe bruken av oljeinntekter ned under 4-prosentbanen.

Regjeringens prioriteringer (millioner kroner)

Libya, militæroperasjoner og kvoteflyktninger

302,7

Kompensasjon til Opplysningsvesenets fond

235,0

Vei og jernbane

186,2

Kartlegging i nordområdene

162,0

Arbeids- og velferdsetatens driftsbevilgning

104,0

Elektrisitetssparing i husholdningene

70,0

Arbeidsmarkedstiltak, personer med nedsatt arbeidsevne

66,5

Ny GIV

55,0

Gyrobehandling i Vefsn-regionen

57,2

Bryggen i Bergen

45,0

Rehabilitering og utstyr - universiteter og høyskoler

30,0

PST og Beredskapstroppen ved Oslo politikammer

25,3

Kontrollsystem for kjøring under påvirkning av rus

21,3

Vikersund nasjonalanlegg

18,0

Økt saksbehandlingskapasitet i UDI

15,0

Nasjonalt ID-kort og eID

13,2

Drift i kriminalomsorgen

10,0

Arbeidstilsynet, økt tilsyn bemanningsselskaper

10,0

Utgifts- og inntektsendringer (milliarder kroner)

Forslag fremmet for Stortinget før RNB 2011

1,3

Lønns- og trygdeoppgjør

2,9

Alderspensjon i folketrygden

2,9

Uførepensjon og arbeidsavklaringspenger

-2,6

Øvrige anslagsendringer i folketrygden

-0,4

Momskompensasjon til kommunesektoren

0,5

Statens lånekasse for utdanning

0,3

Bostøtte

-0,4

CO2-håndtering – fangst, transport og lagring

-0,9

Øvrige endringer, netto

0,9

Sum

4,5

Skatter- og avgifter

Engangsavgift på hybridbiler
Regjeringen foreslår å utvide ordningen med avgiftsnedsettelser for hybridbiler til også å omfatte hybridbiler basert på nye teknologityper. Dette gjelder eksempelvis Opel Ampera, men det er grunn til å tro at det også vil komme andre hybridbiltyper som ville falt utenfor dagens avgrensning.

Offentliggjøringen av skattelisten
For å styrke personvernet og å hindre kommersialisering, foreslår regjeringen endringer i måten skattelistelisten offentliggjøres på. Skattelisten skal bare være tilgjengelig for publikum på skatteetatens hjemmesider på Internett. Den som søker i listen, må logge seg på med MinID.

Pressen skal fortsatt få tilgang til en elektronisk kopi av skattelisten, og kan bruke opplysningene til journalistiske formål. For å få kopi av listen, må det enkelte presseorgan inngå avtale med skatteetaten om ikke å publisere listen på Internett.

Andre skatte- og avgiftsendringer

  • Regjeringen foreslår at skattytere som flytter til andre stater i EØS, og som derfor ikke lenger er skattepliktige til Norge, kan utsette inntektsføring av gevinst- og tapskonto samt negativ saldo på samme måte som skattytere i Norge.

  • For å motvirke uheldige skattetilpasninger, foreslår Regjeringen å innføre et toårskrav i fritaksmetodens regler om realisasjon av andel i deltakerlignet selskap.

  • Økt likestilling mellom gifte og samboende fremmes ved at Regjeringen foreslår flere endringer i arveavgiftsloven slik at de gjeldende reglene for ektefelleuskifte får tilsvarende anvendelse på samboeruskifte.

  • Regjeringen foreslår rett til to fribeløp i arveavgiften for alle barnebarn.