Dokumenter

Følgende dokumenter er lagt ut

1.5 MB

Meld. St. 2 (2010–2011) Revidert nasjonalbudsjett 2011

0.9 MB

Prop. 120 S (2010-2011) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2011

0.5 MB

Prop. 116 LS (2010–2011) Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv.

1.3 MB

Prop. 115 S (2010-2011) Kommuneproposisjonen 2012

Tallene bak figurene

Finansdepartementet presenterer tallene bak figurene i Revidert nasjonalbudsjett 2010 i Excel- og Html-format. Det første arket i hver arbeidsbok gir en oversikt over figurene i det respektive kapittelet i Revidert nasjonalbudsjett. For å kunne åpne formatet xls må man ha installert programmet Excel.

272.7 KB

kapittel 2 De økonomiske utsiktene

22.0 KB

kapittel 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi

185.4 KB

kapittel 3 Den økonomiske politikken

Om prosessen

Straks Stortinget er kommet sammen i høstsesjonen, legger finansministeren fram regjeringens budsjettforslag og holder finanstalen i Stortinget. Deretter behandler Stortinget budsjettforslaget fram mot desember.

Stortingets behandling begynner med at finanskomiteen foreslår rammer for 21 ulike utgiftskategorier og 2 rammer for inntektskategorier. Stortinget fatter deretter vedtak om størrelsen på disse rammene og bestemmer det totale nivået for budsjettets utgifter og inntekter.

Etter at utgifts- og inntektsrammene er fastlagt drøfter fagkomiteene hvordan den enkelte utgiftsramme skal fordeles på ulike budsjettkapitler og -poster. Forslagene fra fagkomiteene blir behandlet fortløpende i Stortinget gjennom voteringer i plenum helt til hele budsjettet er vedtatt i løpet av desember. Få uker etter dette, fra 1. januar, skal budsjettet gjennomføres slik Stortinget har vedtatt.

Det gjøres endringer i statsbudsjettet i løpet av det året budsjettet gjelder for. De mest omfattende endringene skjer normalt i en proposisjon med "Regjeringens forslag til omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet for inneværende år" i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett om våren og ved «nysalderingen» av statsbudsjettet i desember.

Når budsjettåret er over, utarbeider Finansdepartementet statsregnskapet. Det legges fram om våren etter budsjettåret, som Meld. St. 3. Her redegjøres det for hvordan de ulike bevilgningene er brukt.

Om internettversjonen av budsjettdokumentene

HTML-filene egner seg for å få rask oversikt, gir god lesing av utvalgte deler på skjerm, og har omfattende innholdsfortegnelser med pekere til de enkelte deler av dokumentet. Utskrift fra HTML-filene er fullt leselige, men avviker en god del fra originaldokumentene. Lesing av større tekstmengder fra skjerm er fullt mulig, samtidig som man raskt kan klikke seg videre til mer tilgjengelig informasjon ved å følge lenker til andre sider markert med blå farge.

PDF (Portable Document Format)

Pdf-filene må leses ved hjelp av tilleggsprogrammet Adobe Reader, som fritt kan lastes ned fra internett. Pdf-formatet gir svært gode utskriftsmuligheter, og brukbar lesbarhet på skjerm, med gjengivelse svært lik originaldokumentet. Pdf-filene er utstyrt med et begrenset antall pekere fra innholdfortegnelser til de enkelte deler av dokumentet. Hvis du skal lese større tekstmengder er utskrifter til papir å anbefale dersom du ikke har tilgang til de trykte dokumentene.

Dersom du har Acrobat Reader installert, kan du enten klikke på pekeren til en pdf-fil for å få opp filen direkte i din nettleser,eller du kan høyreklikke på lenken og lagre filen på din egen maskin for senere lesing og utskrift. Hvis du mangler Acrobat Reader, kan den hentes fra Adobe sentralt. Der finnes også mer informasjon om programmet og installering.

Foxit Reader er et alternativ til Adobe Reader. Den er vesentlig mindre og dermed lettere å laste ned.