Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeids- og velferdsetaten

Regjeringen foreslår å bevilge 104 millioner kroner til drifts- og vedlikeholdsoppgaver og utviklingstiltak i Arbeids- og velferdsetaten. Bevilgningsøkningen er blant annet knyttet til følgende tiltak:

  • Det pågår for tiden et omfattende planleggingsarbeid for å modernisere Arbeids- og velferdsetatens IKT-systemer. Planleggingsarbeidet er mer omfattende enn det Arbeidsdepartementet tidligere har lagt til grunn, og det foreslås derfor å øke bevilgningen til formålet.

  • Økte administrative utgifter for Arbeids- og velferdsetaten i forbindelse med ulike sykefraværstiltak (IA-tiltak). Se også omtale under stikkordet IA-avtalen – administrative ressurser til oppfølging av sykmeldte.

  • Det foreslås å øke bevilgningen til feilutbetalings- og misbruksarbeidet i Arbeids- og velferdsetaten. Misbruk av velferdsordninger og feilutbetalinger over tid er en alvorlig utfordring for velferdsstaten Det er viktig å identifisere og behandle flere feilutbetalinger og intensivere innsatsen for å avdekke trygdemisbruk.

  • En ny EU-forordning krever at all utveksling av trygdeinformasjon mellom EU/EØS-land fra og med 2012 skal skje ved bruk av elektroniske dokumenter. Som følge av dette er det behov for tilpasning av Arbeids- og velferdsetatens systemløsninger.

  • Det er videre behov for å sikre tilstrekkelige administrative ressurser knyttet til gjennomføringen av arbeidsmarkedstiltak, jamfør omtale under kap. 634, post 76 Tiltak for arbeidssøkere.