Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsledighet

Det brukes to ulike mål på arbeidsledigheten: arbeidssøkere uten arbeidsinntekt og antall personer som er registrert arbeidsledige ved NAV-kontorene. Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt måles i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) og omtales ofte som AKU-ledigheten. I AKU, som er en utvalgsundersøkelse, spørres hver måned et representativt utvalg av befolkningen om deres tilknytning til arbeidsmarkedet. For at arbeidssøkende personer skal regnes som arbeidsledige, kreves det i AKU at de ikke har inntektsgivende arbeid, at de har forsøkt å skaffe seg inntektsgivende arbeid i løpet av de siste fire ukene, og at de kan påta seg slikt arbeid i løpet av de neste to ukene. Det andre målet for arbeidsledighet er antallet som er registrert arbeidsledige ved NAV-kontorene. Personer som søker inntektsgivende arbeid hos NAV, registreres som arbeidsledige hvis de har vært uten arbeid de siste to ukene, er arbeidsføre og ellers disponible for det arbeidet som søkes.

AKU-ledigheten er det mest relevante målet når en sammenlikner arbeidsledighetsnivåer mellom land, fordi arbeidskraftundersøkelsene i ulike land benytter den samme metoden for å innhente data. Arbeidsledigheten er lavere i Norge enn i de fleste andre OECD-land. I 2010 utgjorde AKU-ledigheten i Norge 3,6 prosent av arbeidsstyrken. Til sammenlikning var arbeidsledigheten i 2010 9,6 prosent i EU, 8,4 prosent i Sverige og 7,4 prosent i Danmark.

Arbeidsledigheten (AKU) har avtatt noe de siste månedene, etter å ha ligget ganske stabilt på 3½ prosent av arbeidsstyrken gjennom mesteparten av 2010, og utgjorde 3,1 prosent av arbeidsstyrken i 1. kvartal i år, justert for normale sesongvariasjoner. Med om lag tilsvarende oppgang i arbeidsstyrken som i sysselsettingen, anslås arbeidsledigheten å holde seg om lag på dagens nivå både i 2011 og 2012.

Det var ved utgangen av april i år registrert 72 000 helt ledige personer. Dette er 6 300 færre enn på samme tid i fjor. Summen av helt ledige og personer på ordinære arbeidsmarkedstiltak avtok med 10 500 personer i denne perioden.