Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsstyrke

Arbeidsstyrken er summen av antall sysselsatte og arbeidssøkere uten arbeidsinntekt (arbeidsledige) i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU), avgrenset til alderen 15-74 år. Yrkesfrekvensen for en aldersgruppe er andelen av befolkningen i denne aldersgruppen som er i arbeidsstyrken. Den samlede yrkesfrekvensen (15-74) falt fra 72,8 i 2009 til 71,9 i 2010. Arbeidsstyrken avtok med 5 000 personer i den samme perioden.

I internasjonale sammenlikninger brukes ofte yrkesfrekvensen for aldersgruppen 15-64 år som mål på befolkningens yrkesaktivitet. I Norge deltar en høy andel av befolkningen i arbeidsstyrken. Av OECD-landene var det bare Island, Danmark og Sveits som hadde en høyere yrkesfrekvens enn Norge i 2009. Arbeidsstyrken i Norge anslås å øke med om lag ¾ prosent fra 2010 til 2011.

Se også omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2011, kapittel 2.4.