Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Avskriving

Regjeringen varsler i Revidert nasjonalbudsjett at Finansdepartementet vil arbeide videre med ulike problemstillinger knyttet til avskrivingssatsen for visse produksjonsinnretninger i industrianlegg. Det gjelder spørsmål om lovteknisk avgrensing, avskrivingssats og økonomiske virkninger. Regjeringen kommer tilbake til saken i budsjettet for 2012.

For nærmere omtale se Prop. 116 LS (2010-2011) kapittel 14.