Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bruttonasjonalprodukt

Bruttonasjonalprodukt (BNP) er et mål for den samlede verdiskapingen i et land. Ved internasjonale sammenlikninger av den materielle levestandarden ser en ofte på BNP per innbygger, justert for forskjeller i kjøpekraft. BNP for fastlands-Norge måler verdiskapingen i fastlandsøkonomien, det vil si BNP fratrukket verdiskapingen i oljevirksomheten og utenriks sjøfart. Ved analyser av konjunkturutviklingen holdes oljevirksomheten og utenriks sjøfart vanligvis utenom, blant annet fordi produksjonen i disse sektorene i liten grad påvirker behovet for arbeidskraft.

Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall var BNP for fastlands-Norge på 1 944,8 milliarder kroner i 2010, målt i markedsverdi og løpende priser. I Revidert nasjonalbudsjett 2011 anslås BNP for Fastlands-Norge å øke med 3,2 prosent i 2011.

Se også omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2011, kapittel 2.2.