Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Hybridbiler

Regjeringen foreslår å utvide ordningen med avgiftsnedsettelser for hybridbiler til også å omfatte hybridbiler basert på nye teknologityper.

Elbiler er i dag fritatt for engangsavgift, mens det er gitt lettelser i engangsavgiften for biler som benytter både elektrisitet og konvensjonelt drivstoff (hybridbiler). Avgrensningen av hvilke kjøretøy som faller inn under lettelsene for hybridbiler, ble utformet med utgangspunkt i de hybridbilene som var på markedet da reglene ble innført. I løpet av høsten vil det komme ladbare hybridbiler på markedet som faller utenfor dagens definisjon av hybridbil, og som etter gjeldende regelverk vil bli avgiftsmessig behandlet som konvensjonelle biler med forbrenningsmotor. Det er liten grunn til å opprettholde et slikt skille, og Regjeringen legger derfor frem forslag til nye regler slik at også de nye hybridbilvariantene vil omfattes av hybridbildefinisjonen. Dette gjelder eksempelvis Opel Ampera, men det er grunn til å tro at det også vil komme andre hybridbiltyper som ville falt utenfor dagens avgrensning.

For nærmere omtale se Prop. 116 LS (2010-2011) kapittel 11.