Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

IA-avtalen – administrative ressurser til oppfølging av sykmeldte

Kostnadene i forbindelse med lovforslaget i Prop. 89 L (2010-2011) om raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom er oppjustert med 33 millioner kroner utover det som ble lagt til grunn i vedtatt budsjett for 2011. Oppjusteringen skyldes at det er behov for ytterligere midler i forbindelse med utvikling av systemstøtte for nytt sanksjonsregime, samt administrative ressurser til Arbeids- og velferdsetaten i forbindelse med oppfølging av nytt sanksjonsregime.

I tillegg foreslår Regjeringen å tildele fem millioner kroner til de fylkesregionale IA-rådene i 2011 og å sette av én million kroner til evaluering av IA-avtalen (intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv).