Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Pensjon

Fra 1. januar 2011 ble det mulig å ta ut hel eller delvis alderspensjon i folketrygden fra fylte 62 år, og pensjonen kan kombineres med arbeidsinntekt uten avkorting.

Pensjonsreformen gir dermed økt fleksibilitet for den enkelte. Samtidig blir folketrygdens årlige utgifter til alderspensjon mindre forutsigbare siden mulighetene til å velge uttaksalder er større. På kort sikt blir utgiftene til alderspensjon høyere jo flere som velger å ta ut pensjon tidlig. Over tid påvirkes folketrygdens utgifter i liten grad av når pensjonen tas ut, fordi reglene for uttak av alderspensjon er nøytralt utformet og tidlig uttak gir lavere årlig pensjon.

I budsjettet for 2011 ble det på usikkert grunnlag anslått at antall alderspensjonister under 67 år ville være om lag 19 000 ved utgangen av 2011. Utviklingen så langt i 2011 tyder på at antallet blir høyere enn lagt til grunn, og basert på utviklingen til og med mars 2011 er anslaget over antall tidligpensjonister ved utgangen av året oppjustert til 28 200. Anslaget for utgiftene til folketrygdens alderspensjon i 2011 er samlet sett oppjustert med 2,9 milliarder kroner, i hovedsak som følge av dette.