Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Tomtefeste

Høyesterett avga 12. mai 2010 dom om at Grunnloven § 106 ikke gir anledning til å la tomtefesteinstruksen gjelde for Opplysningsvesenets fond. Instruksen påla fondet å innløse festetomter til en lavere pris og kreve inn lavere festeavgifter enn det som følger av reglene i tomtefesteloven. I 2010 fikk fondet utbetalt 318,8 millioner kroner i kompensasjon for deler av tapet som oppstod som følge av instruksen.

Regjeringen foreslår å bevilge 235 millioner kroner i 2011 til kompensasjon til Opplysningsvesenets fond (OVF) for resterende tap som følge av tomtefesteinstruksen. Forslaget innebærer blant annet at OVF kompenseres for framtidige årlige mindreinntekter som følge av at festeavgifter har blitt justert i henhold til tomtefesteinstruksen.

Se også pressemelding: Tomtefestere slipper oppregulering av festeavgift.