Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

VPS-registrerte aksjer

Regjeringen foreslår å endre praksis for tidfesting m.v. ved realisasjon av aksjer som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS). Endringen innebærer at handelsdato, og ikke oppgjørsdato, skal benyttes ved tidfesting av handelstransaksjoner med VPS-registrerte aksjer. På tilsvarende måte skal handelsdato være avgjørende for når en kjøper skal regnes som eier av aksjene etter reglene for skjerming og formuesskatt.

Endringen vil ikke ha vesentlig betydning for den enkelte aksjonær utover at det blir enklere å ta stilling til hvem som skal anses som eier av en aksje ved likningen.

For nærmere omtale se Prop. 116 LS (2010-2011) kapittel 13.