Revidert nasjonalbudsjett 2012

Norsk økonomi har klart seg godt etter tilbakeslaget under finanskrisen. Verdiskapingen har nå økt i ni kvartaler på rad. Sysselsettingen er høyere enn toppnivået i 2008, og arbeidsledigheten holder seg lav. Regjeringens forslag til revidert budsjett bidrar til at den gode utviklingen i norsk økonomi kan fortsette, sier finansminister
Sigbjørn Johnsen.

Hovedsaker

God utvikling i norsk økonomi
- Vi foreslår å redusere bruken av oljeinntekter med 6 milliarder kroner sammenliknet med vedtaket fra i fjor høst. Forslaget innebærer at bruken av oljepenger bringes 16 milliarder kroner under 4-prosentbanen, sier Johnsen.

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer
- Hensynet til utviklingen i industrien og annen konkurranseutsatt virksomhet er tillagt vesentlig vekt når Regjeringen nå legger fram forslag til revisjon av statsbudsjettet for 2012. Vi må unngå å bidra til enda høyere kostnader og sterkere krone, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Skatte- og avgiftsendringar
Regjeringa foreslår to endringar for å styrkje rettstryggleiken for skattytar. Vidare foreslår Regjeringa endringar som fører til eit sterkare vern av det norske skattefundamentet. Revidert nasjonalbudsjett inneheld fleire mindre endringar i skatte- og avgiftsopplegget for 2012.

Budsjettet på 1-2-3

Gjennom Revidert nasjonalbudsjett (RNB) gjennomfører Regjeringen et ansvarlig budsjett for 2012. Budsjettet skal sikre arbeidsplasser, verdiskaping og velferd.

Tallene bak figurene

Her finner du tallene bak figurene i Revidert nasjonalbudsjett 2012, som legges ut i Excel- og Html-format.

Finansdepartementet på regjeringen.no

Ønsker du mer informasjon fra Finansdepartementet, gå til departementets nettsider.

Budsjettspørsmål

Finansdepartementet vil i tiden etter budsjettfremleggelsen (frem til juni) løpende publisere svar på spørsmål fra Stortinget vedrørende det reviderte budsjettet.