Budsjettet på 1-2-3

Gjennom Revidert nasjonalbudsjett (RNB) viderefører Regjeringen et ansvarlig budsjett for 2012. Budsjettet bidrar til at den gode utviklingen i norsk økonomi kan fortsette.

 

Fortsatt stor internasjonal uro

  • Uroen tiltok og veksten i verdensøkonomien avtok etter at forslag til Nasjonalbudsjettet for 2012 ble lagt fram i fjor høst
  • De fundamentale problemene i euroområdet ikke løst
  • Utsiktene for våre viktigste handelspartnere nå er noe nedjustert siden i fjor høst.

 

God utvikling i norsk økonomi

  • Boligprisene fortsetter å stige
  • Varekonsumet har tatt seg markert opp
  • Sysselsettingen peker oppover

 

Revidert budsjett styrker budsjettbalansen

  • Hensyn til kronekurs og konkurranseutsatt sektor gjør at økte inntekter og reduserte utgifter benyttes til å styrke budsjettbalansen. Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet reduseres med 6 milliarder kroner, til 116 milliarder kroner. Bruken av oljepenger i 2012 anslås dermed nå å ligge 16 milliarder kroner under 4-prosentbanen.Det tilsvarer 3,5 prosent av fondskapitalen ved inngangen til året.

 

Prioriteringer:

Gjenanskaffelse av transportfly

720 mill. kroner

Jernbane – flom og ras mv.

200 mill. kroner

Skjønnsmidler til kommunene og fylkeskommunene

145 mill. kroner

Riksvegnettet – flom, ras og Oslofjordtunnelen

120 mill. kroner

Tiltak etter flommene i 2011, NVE

74 mill. kroner

Nye såkornfond

227 mill. kroner

Ny forvaltning av eksportfinansieringsordningen

207 mill. kroner

Geologisk kartlegging i nordområdene

160 mill. kroner

Ofotbanen

100 mill. kroner

Tiltak treforedlingsindustrien

100 mill. kroner

Omstillingsmidler Meløy

50 mill. kroner

EDAG

37 mill. kroner

Pensjon helseforetakene

570 mill. kroner

Miljøtiltak

144 mill. kroner

1 000 studieplasser­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

51 mill. kroner

Rekonstruksjon bryst

50 mill. kroner

Statlig barnevern

50 mill. kroner

Tiltak angrepene 22 juli:

Statsbygg – sikringstiltak og midlertidige lokaler

455 mill. kroner

DSS – vakt og sikring mv.

154 mill. kroner

Sikringstiltak Forsvarsdepartementets bygninger

148 mill. kroner

Anslagsendringer på utgiftssiden:

Anslagsendringer i folketrygden

- 3 323 mill. kroner

   Utgiftene til sykepenger

- 2,6 milliarder kroner

   Utgiftene til arbeidsavklaringspenger

- 3,2 milliarder kroner

   Høy avgang fra AAP til uførepensjon

0,6 milliarder kroner

   Utgiftene til alderspensjon

1,8 milliarder kroner

   Utgiftene til foreldrepenger

0,8 milliarder kroner

Nødnett, forlenget utbyggingstid

- 1 297 mill. kroner

Tilskudd til Statens pensjonskasse

- 651 mill. kroner

Rentekompensasjon under KRD

- 389 mill. kroner

Barnevernsutgifter asylsøkere og flyktninger

381 mill. kroner

Barnehager, kontantstøtteomleggingen

122 mill. kroner