Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bosetting - Integreringstilskudd

Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til integreringstilskudd med 50,9 millioner kroner.

Reduksjonen skyldes blant annet at det er færre som utløser år 2-tilskudd enn det som lå til grunn for saldert budsjett. Dette skyldes at prognosene for asylankomster for 2011 var på 11 000 personer i saldert budsjett 2012, mens faktiske ankomster ble omtrent 9 000 personer. Videre har andelen som utløser eldretilskudd og skoletilskudd gått noe ned sammenlignet med saldert budsjett 2012.

Se også:
Bosetting – enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger
Bosetting – opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere