Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bruttonasjonalprodukt (BNP)

Bruttonasjonalprodukt (BNP) er et mål for den samlede verdiskapingen i et land. Ved internasjonale sammenlikninger av den materielle levestandarden ser en ofte på BNP per innbygger, justert for forskjeller i kjøpekraft. BNP for fastlands-Norge måler verdiskapingen i fastlandsøkonomien, det vil si BNP fratrukket verdiskapingen i oljevirksomheten og utenriks sjøfart. Ved analyser av konjunkturutviklingen holdes oljevirksomheten og utenriks sjøfart vanligvis utenom, blant annet fordi produksjonen i disse sektorene i liten grad påvirker behovet for arbeidskraft i norsk fastlandsøkonomi.

Ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall var BNP for Fastlands-Norge på 2 088 milliarder kroner i 2011, målt i markedsverdi og løpende priser. I Revidert nasjonalbudsjett 2012 anslås BNP for Fastlands-Norge å øke med 2,7 prosent i 2012.

Se også omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2012, kapittel 2.2.