Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Budsjettbalanse

Budsjettbalansen er differansen mellom budsjettets inntekter og utgifter. Ved omtale av budsjettpolitikken blir det ofte fokusert på det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet, det vil si budsjettbalansen utenom inntekter og utgifter knyttet til petroleumsvirksomheten. Ifølge rammeverket for budsjettpolitikken skal et oljekorrigert underskudd dekkes inn gjennom en overføring fra Statens pensjonsfond utland.

Vurderingene av hvor mye penger som hvert år bør brukes over statsbudsjettet er særlig knyttet opp mot det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet.

Regjeringens reviderte budsjettforslag for 2012 innebærer et oljekorrigert underskudd på 111,7 milliarder kroner. Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet anslås til 116,2 milliarder kroner. Det samlede overskuddet i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond anslås til 381,3 milliarder kroner i 2012.

Se også omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2012 kapittel 3.