Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Eiendomsskatt - saksbehandlingsregler

Regjeringen foreslår å innføre nye saksbehandlingsregler i eiendomsskattesaker.

Forvaltningsloven skal i utgangspunktet gjelde for saksbehandling av eiendomsskattesaker. Dette gjelder blant annet reglene om habilitet, veiledningsplikt, forhåndsvarsel, innsynsrett med videre. Unntak fra forvaltningsloven blir blant annet foreslått for taushetsplikt, dekning av sakskostnader, noen typer begrunnelse med videre.

Klager skal avgjøres av en kommunal klagenemnd, og det foreslås blant annet særskilte regler om klagefrist.

Det foreslås også en ren lovteknisk opprydding i lovbestemmelsene om skattetakstene.

Se nærmere omtale i kap. 3 i Prop. 112 L (2011-2012).