Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Eksportkreditt Norge AS

Regjeringen har gjennom Prop. 102 L (2011-2012) foreslått for Stortinget å opprette et statsaksjeselskap, Eksportkreditt Norge AS, som på vegne av staten skal forvalte den statlige eksportfinansieringsordningen (se Eksportfinansiering). Regjeringen har foreslått at selskapets virksomhet reguleres i egen lov og at det skal være operativt fra 1. juli 2012.

Selskapet skal yte lån til eksportfinansiering i form av statssubsidierte CIRR-lån. Selskapet skal i tillegg yte CIRR-kvalifiserte markedslån på forretningsmessige vilkår. Eksportkreditt Norge AS vil overta hele prosessen knyttet til salg/promotering, søknadsbehandling, tilsagn, utbetaling og oppfølging av lån. I likhet med den tidligere 108-avtalen legges det opp til at alle lånesøkere som oppfyller kravene skal få tilbud om lån. For annet halvår 2012 er det foreslått en bevilgning på 10 milliarder kroner i utlån, med fullmakt til å kunne overskride bevilgningen med inntil 30 milliarder kroner om nødvendig.

Utlånene skal stå på statens balanse og staten vil derfor ta all risiko knyttet til utlånsvirksomheten. Alle lånene skal være 100 prosent garantert, enten av statlige garantiinstitusjoner eller finansinstitusjoner.

Se også egen pressemelding fra Nærings- og handelsdepartementet og Prop 102 L (2011-2012).