Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Elektronisk dialog med arbeidsgivere - EDAG

Regjeringen foreslår en ny felles ordning for arbeidsgiveres innlevering av opplysninger om arbeidstakeres ansettelses- og inntektsforhold m.m. til Skatteetaten, Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og Statistisk sentralbyrå (SSB).

I dag rapporterer arbeidsgivere til dels de samme opplysningene om ansettelser, lønn og skattetrekk til Skatteetaten, NAV og SSB. Denne rapporteringen skjer til flere ulike tidspunkt. Regjeringens forslag til ny ordning innebærer at flere av de oppgaver og skjema som i dag leveres, erstattes av en ny felles innrapporteringsordning hvor arbeidsgiver minimum en gang per måned rapporterer lønnsopplysninger mv. om hver enkelt arbeidstaker.

Regjeringen foreslår at ordningen reguleres ved en særskilt lov som vil gjøre regelverket lett tilgjengelig for arbeidsgivere og arbeidstakere.

Se egen pressemelding fra Finansdepartementet og nærmere omtale i Prop. 112 L (2011-2012)