Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Elektronisk skattekort

Regjeringen foreslår å innføre elektronisk skattekort. Forslaget innebærer at arbeidsgiver gjøres pliktig til å innhente skattekort elektronisk direkte fra Skattetaten, og at skattyter sin plikt til å levere skattekort oppheves. Arbeidsgivere kan ta i bruk den nye ordningen fra 2013, som vil være et overgangsår.

Ordningen settes i verk fra og med inntektsåret 2014.

Se nærmere omtale i kap. 7 i Prop. 112 L (2011-2012).