Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


O

Omsorgssentrene for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år

På grunn av færre enslige mindreårige asylsøkere ble det i saldert budsjett lagt til rette for en reduksjonen av kapasiteten i omsorgssentrene til 120 plasser i gjennomsnitt, fra 162 plasser ved utgangen av 2011 til 114 plasser ved utgangen av 2012.


Reduksjonen i antall plasser gjennomføres ved at omsorgssentrene ved Søvik og Eidsvoll legges ned. Selv om to omsorgssentre legges ned i 2012, påløper det driftsutgifter tilsvarende drift av 162 plasser for store deler av året. Dette skyldes forpliktelser knyttet til kontraktsforhold med Statsbygg og inngåtte lønns- og arbeidsavtaler med ansatte ved omsorgssentrene. Forpliktelsene blir gradvis faset ut.


Regjeringen foreslår derfor at bevilgningen til omsorgssentrene økes med 11 millioner kroner.