Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Petroleumsvirksomhet - Statens direkte økonomiske engasjement i petroleums-virksomheten (SDØE)

Netto kontantstrøm fra SDØE anslås til 136,4 milliarder kroner i Revidert nasjonalbudsjett 2012, en oppjustering på 25,8 milliarder kroner i forhold til saldert budsjett 2012. Økningen skyldes hovedsakelig økte inntekter som følge av høyere prisforutsetninger.

Gjennomsnittlig oljepris per fat er i Revidert nasjonalbudsjett 2012 anslått til 650 kroner for 2012. I Nasjonalbudsjettet for 2012 var oljeprisen anslått til 575 kroner per fat.