Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Petroleumsvirksomhet – geologisk kartlegging i nordområdene

Ved Stortingets behandling av Prop. 1 S (2011-2012) fikk Oljedirektoratet fullmakt til å overskride bevilgningen for 2012 med inntil 100 millioner kroner til videre seismikk­undersøkelser og andre geologiske datainnsamlinger ved Jan Mayen mot tilsvarende merinntekter fra salg av innsamlede seismiske data. Det er så langt solgt seismiske data for til sammen 594 millioner kroner. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen med 100 millioner kroner i 2012.

Videre foreslår Regjeringen å gjennomføre geologisk kartlegging i Barentshavet nordøst for å sikre Norges interesser etter delelinjeavtalen med Russland. Kartleggingen planlegges gjennomført i 2012 og 2013 og er kostnadsberegnet til totalt 150 millioner kroner, hvorav 90 millioner kroner er beregnet å påløpe i 2012. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 60 millioner kroner til dette formålet i 2012. Resterende beløp vil dekkes gjennom omprioriteringer innenfor eksisterende bevilgning under posten.

Regjeringen foreslår til sammen å øke bevilgningen til geologisk kartlegging med 160 millioner kroner.