Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Petroleumsvirksomhet på islandsk sokkel – mulig norsk deltakelse

Norge og Island inngikk den 22. oktober 1981 en overenskomst om kontinentalsokkelen mellom Island og Jan Mayen. I overenskomsten bestemmes at det skal etableres et særlig samarbeid for petroleumsvirksomhet i et definert område mellom Island og Jan Mayen. I den delen av samarbeidsområdet som ligger på islandsk sokkel skal Norge ha adgang til å delta i petroleumsvirksomheten med 25 prosent.

Island utlyste 2. konsesjonsrunde den 3. oktober 2011. Det er blant annet utlyst et antall blokker i den sydlige delen av samarbeidsområdet. For at Norge skal være i stand til å delta på islandsk sokkel, dersom det skulle bli aktuelt, må nødvendige forberedelser gjøres i forkant av tildelingen som planlegges i november 2012.

Beslutningen om norsk deltakelse i utvinningstillatelser på islandsk kontinentalsokkel vil fattes på samme måte som ved beslutning om statlig deltakelse i utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel. Oljedirektoratet har fått tilgang til de innkomne søknadene og vil vurdere dem på samme måte som søknader til konsesjonsrunder på norsk kontinentalsokkel. Oljedirektoratet vil deretter gi Olje- og energidepartementet råd om norsk deltakelse anbefales eller ikke. Olje- og energidepartementets anbefaling om norsk deltakelse vil i hovedsak være basert på vurderinger av lønnsomhet og ressurspotensial.

For å forberede en mulig norsk deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk sokkel foreslår Regjeringen en fullmakt fra Stortinget som følger:

  • Det kan opprettes et datterselskap til Petoro AS med innskuddskapital på inntil 2 millioner kroner for å forestå den løpende forvaltningen av eventuelle norske deltakerandeler
  • Det kan utgiftsføres uten bevilgning inntil 1 million kroner i 2012 til forberedelse, etablering og drift av Petoros datterselskap
  • Petoro AS skal kunne stille morselskapsgaranti til den islandske stat for innfrielse av datterselskapets forpliktelser