Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skatt - overgangsregler for pensjonsskatt

Flere uførepensjonister har fått beregnet for lavt forskuddstrekk for 2011.

Dette gjelder ektepar der den ene er uførepensjonist med for høy inntekt til å skattlegges etter skattebegrensningsregelen, mens den andre ikke er pensjonist og har lav eller ingen inntekt.

Departementet tar sikte på å endre forskriften, slik at denne gruppen uførepensjonister kommer inn under overgangsreglene. De får dermed redusert den utlignede skatten, og får ikke slike restskatter som framgår av den foreløpige skatteberegningen.

Se nærmere omtale i kap. 6 i Prop. 112 L (2011-2012).