Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skatt - uttaksskatt

For å sikre at gevinster som er opparbeidet i Norge kommer til beskatning her, foreslår Regjeringen innstramminger i reglene om skattlegging av urealiserte gevinster på eiendeler og forpliktelser som tas ut av norsk beskatningsområde.

Ved uttak av fysiske driftsmidler, finansielle eiendeler og forpliktelser gis det etter gjeldende regler på visse vilkår adgang til utsettelse med innbetaling av utlignet uttaksskatt frem til tidspunktet for faktisk realisasjon. Regjeringens foreslår at det blant annet skal innføres renter på skattebeløpet, og det må stilles betryggende sikkerhet. Den tidligere tidsgrensen (på fem år) for bortfall av skattplikt blir fjernet.

Se nærmere omtale i kap. 2 i Prop. 112 L (2011-2012).