Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Skatteetaten – fastsetting av pensjonsgivende inntekt, trygdeavgift og pensjonspoeng

Skatteetatens og Arbeids- og velferdsetatens (NAV) oppgaver er regulert i folketrygdloven kapittel 24. Gjennomgang av praksis viser at det ikke er samsvar mellom den faktiske oppgavefordelingen mellom de to etatene og den rettslige reguleringen. For å legge til rette for en formålstjenelig og effektiv oppgavefordeling, foreslås det å ta inn en forskriftshjemmel i loven, slik at den nærmere oppgavefordelingen kan fastsettes i forskrift.

Se nærmere omtale i kap. 6 i Prop. 112 L (2011-2012).