Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sysselsetting

Sysselsetting måles vanligvis i antall personer eller antall utførte timeverk. Antall sysselsatte personer er i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) definert som antall personer i alderen 15-74 år som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i den uken personene blir spurt om sin status i arbeidsmarkedet. Personer som er midlertidig fraværende fra arbeid på grunn av sykdom, ferie, lønnet permisjon med videre, er også definert som sysselsatte.

Nasjonalregnskapet gir også tall for sysselsatte personer. Antall utførte timeverk er der definert som antall timeverk utført i inntektsgivende arbeid, inklusive overtid eller ekstraarbeid og eksklusive fravær på grunn av ferie, sykdom, permisjon og lignede.

Ifølge nasjonalregnskapet økte sysselsettingen med 36 000 personer fra 2010 til 2011, og sysselsettingen ligger nå på et høyere nivå enn før konjunkturnedgangen som begynte høsten 2008. I 1. kvartal i år var det, ifølge AKU, sysselsatt 59 000 flere enn i samme kvartal 2010. Det anslås at sysselsettingen vil vokse med 1,6 prosent eller om lag 43 000 personer fra 2011 til 2012.

Se også omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2012 kapittel 2.4.