Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Ubåten U-864: Valg av miljøtiltak

I Prop. 81 S (2009-2010) Håndtering av ubåten U-864 uttalte Regjeringen at ”målet med den videre oppfølgingen av U-864 er å redusere miljørisikoen knyttet til kvikksølv-forurensningen”. Regjeringen gikk i proposisjonen inn for at det ble igangsatt en forstudie av ulike alternativer for miljøtiltak ved U-864, en såkalt konseptvalgutredning (KVU).

Kystverket har vurdert miljørisikoen for de ulike alternativene på kort sikt, dvs. miljørisikoen ved selve gjennomføringen, og på lang sikt, dvs. etter at tiltaket er gjennomført. Kystverket vurderer at alle alternativene, med unntak av nullalternativet, kan gi en tilfredsstillende reduksjon av miljørisikoen på lang sikt. Dette avhenger imidlertid av at selve gjennomføringen av tiltaket ikke medfører ytterligere uakseptabel spredning av forurensningen. Kystverket vurderer at gjennomføring av de ulike hevingsalternativene vil gi en vesentlig høyere risiko enn en tildekkingsoperasjon.

Kystverket vurderer at alternativ 1, tildekking, vil gi en effektiv isolering av forurensningen og er et permanent og evigvarende miljøtiltak. Siden dette alternativet vurderes å ha klart lavest risiko for ytterligere spredning av forurensning under gjennomføring, anbefaler Kystverket dette alternativet.

Kystverkets konseptvalgutredning er kvalitetssikret av Metier AS og Møreforskning Molde AS. Kvalitetssikrer slutter seg til Kystverkets vurdering og tilråding. 

Regjeringen mener de faglige vurderingene av miljørisikoen må være avgjørende for valg av miljøtiltak ved vraket av U-864, både på kort og lang sikt. Det foreligger klare faglige anbefalinger om å dekke til vraket og forurenset havbunn. Samtidig har befolkningen på Vestlandet sagt at de er utrygge for sikkerheten på lang sikt ved dette alternativet. Regjeringen vil på denne bakgrunn gå videre med en forprosjektering av to mulige løsninger; tildekkingsalternativet og alternativet som omfatter heving av last og tildekking av forurenset havbunn.

Forprosjekteringen av de to alternativene vil bli sendt til ekstern uavhengig kvalitetssikring av styringsunderlaget og kostnadsoverslag (KS2) før regjeringen konkluderer om hvilket alternativ som bør velges.

Det vises også til pressemelding fra Fiskeri- og kystdepartementet