Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Uføre

Regjeringen foreslår å oppjustere bevilgningen til grunnpensjon og tilleggspensjon for uføre med henholdsvis 270 millioner kroner og 290 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett 2012.

Antall uførepensjonister økte fra 299 400 i 2010 til 303 000 i 2011. Dette er en økning på vel 1 prosent. For 2012 antas antall uførepensjonister å øke med om lag 3 prosent til 312 600.

Oppjusteringen følger primært av forventninger om ekstraordinær høy overgang fra arbeidsavklaringspenger (AAP) til uførepensjon. Mange AAP-mottakere som tidligere har mottatt tidsbegrenset uførestønad hadde overgangsvedtak som gikk ut ved årsskiftet 2011/2012.