Revidert budsjett på 1-2-3


God vekst og lav ledighet
 

 • Verdiskapingen har tatt seg videre opp etter den internasjonale finanskrisen i 2008-2009. Veksten i fastlandsøkonomien i fjor var godt over gjennomsnittet for de siste 40 årene.
 • Sysselsettingen i Norge har økt med 58 000 personer fra 2011 til 2012, etter en oppgang på 35 000 personer året før. Storparten av veksten siden 2004/2005 har kommet i privat sektor, men offentlig forvaltning ga et viktig bidrag til å holde sysselsettingen oppe under finanskrisen.
 • Av hensyn til kronekurs og konkurranseutsatt sektor legger Regjeringen opp til at oljepengebruken går litt ned sammenliknet med nivået i saldert budsjett.
 • For 2012 og 2013 sett under ett anslås budsjettimpulsen om lag som i fjor høst.
 • Målt som andel av kapitalen i Statens pensjonsfond utland anslås underskuddet til 3,3 prosent. Det strukturelle underskuddet på 124,6 milliarder kroner er 28,3 milliarder kroner under forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland.

  

Viktigste endringer i Revidert nasjonalbudsjett 2013
 

Folketrygden, unntatt dagpenger mv. ( -4 524 millioner kroner)

 

Utgifter som følge av 22. juli 2011 ( 416 millioner kroner)

 • Husleie for departementenes erstatningslokaler og bygningsmessige sikringstiltak i regjeringskvartalet (262 millioner kroner).
 • Forsvarsdepartementets lokaler/Statsministerens kontor (101 millioner kroner).

   

Tiltak, helse og omsorg (398 millioner kroner)  

 • 110 millioner kroner til en forskningsstudie av et nytt legemiddel for behandling av føflekkreft (ipilimumab).
 • 100 millioner kroner til en god og bærekraftig omsorgstjeneste.
 • 70 millioner kroner til de regionale helseforetakene til raskere innføring av elektroniske henvisninger og meldinger mellom sykehus og andre aktører.
 • 68 millioner kroner til nødnett i helsesektoren og en omlegging av helseradionettet.
 • 14 millioner kroner til økning av tilskuddene til frisklivssentraler og 6 millioner kroner til å etablere folkehelsenettverk mellom kommuner og fylkeskommuner.

 

Prosjekter under Jernbaneverket (329 millioner kroner): 

 • Regjeringen foreslår en tilleggsbevilgning på 206 millioner kroner til Oslotunnelen i 2013.
 • Videre foreslås 105 millioner kroner til forlenging av kryssingssporene Bjørnfjell og Rombak på Ofotbanen.

 

Tiltak for skogsektoren (250 millioner kroner) 

 • Det bevilges 90 millioner kroner til forskning og innovasjon i skogsektoren.
 • 75 millioner kroner til forsknings- og innovasjonsprogrammer.
 • 60 millioner kroner bevilges under Landbruks- og matdepartementet til bygging av tømmerkaier og utbedring av eksisterende skogsbilveger.
 • 100 millioner kroner til å bedre framkommeligheten for tømmertransporter.

 

Statlig barnevern (174 millioner kroner) 

 • Som følge av aktivitetsvekst i 2012 og 2013 foreslås det å øke driftsbudsjettet til det statlige barnevernet med 174 millioner kroner.


Nye bygg (172 millioner kroner)
  

 • 65 millioner kroner til samlokalisering av Norges veterinærhøgskole (NVH) og Veterinærinstituttet (VI) med Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) på Ås.
 • Startbevilgning på 15 millioner kroner til nybygg for å samlokalisere kunst- og designhøgskolen i Bergen.
 • Startbevilgning på 12 millioner kroner til nytt teknologibygg ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.
 • 20 millioner kroner til rehabilitering av universitetsmuseet ved Universitetet i Bergen.
 • Startbevilgning på 60 millioner kroner til nybygg for Nasjonalmuseet på Vestbanen.  

 

Studentboliger (100 millioner kroner): 

 • 100 millioner kroner til bygging av 400 nye studentboliger. Totalt er det da lagt til rette for om lag 1500 nye studentboliger i 2013.

 

Skatte- og avgiftsendringer:   

 • Vrakpanten øker med 500 kroner, til 3 000 kroner. Vrakpanten gir økonomisk motivasjon til å levere utrangerte kjøretøy til godkjente biloppsamlingsplasser.
 • Økt vektfradrag i engangsavgiften for ladbare hybridbiler. Alle hybridbiler har et fradrag i vekten på 10 prosent Ladbare hybridbiler har større og tyngre batterier enn vanlige hybridbiler. For å motivere til valg av slike biler foreslås at vektfradraget for de ladbare hybridbilene økes til 15 prosent.