Vekstpakke

Regjeringen vil gjennomføre tiltak fra 2014 som bedrer konkurransekraften, øker lønnsomheten og styrker investeringene i fastlandsbedriftene. Det skjer ved å endre skattesystemet.

I tillegg fremmer Regjeringen forslag om at satsen i friinntekten reduseres fra 7,5 prosent til 5,5 prosent. Friinntekt er et ekstrafradrag i særskattegrunnlaget for petroleumsskatten. Den samlede friinntekten reduseres dermed fra 30 til 22 prosent. Forslag om virkning fra 5. mai 2013.

 Forslagene kan oppsummeres slik:


Lettelser:

 • Lavere skattesats for bedrifter og selvstendig næringsdrivende
  Skattesatsen på alminnelig inntekt for selskaper (ikke personlige skattytere) settes ned fra 28 prosent til 27 prosent. Lavere skattesatser for selskaper og næringsdrivende vil gi fastlandsvirksomhetene en lettelse på om lag 3 milliarder kroner. Vil gjelde fra 2014.
 • 100 millioner til Skattefunn-ordningen
  For å stimulere til økt forskning og utvikling (FoU) i næringslivet foreslår Regjeringen å styrke Skattefunnordningen med 100 millioner kroner. Flere samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter kan da bli gjennomført. Tiltaket vil utløse mer innovasjon i foretakene.
 • Høyere startavskrivning på driftsmidler i saldogruppe d (maskiner mv.)
  Startavskrivninger for driftsmidler i saldogruppe d (maskiner mv.) økes med 10 prosent. Det innebærer at avskrivningssatsen det første året i driftsmidlenes levetid økes fra 20 prosent til 30 prosent. Den økonomiske fordelen av forserte avskrivninger anslås til om lag 400 millioner kroner årlig.


Skjerpelser:

 • Begrense fradrag for rentekostnader i konsernforhold
  Forslaget vil motvirke at flernasjonale konsern flytter overskudd ut av landet og på den måten reduserer skatten som betales til Norge. Forslaget vil også styrke rammebetingelsene for bedrifter som konkurrerer med flernasjonale selskaper som driver utstrakt skattetilpasning.
 • Økt formuesverdsetting av sekundærbolig
  Verdsettelsen av sekundærboliger og næringseiendom i formuesskatten økes fra 50 prosent til 60 prosent av anslått markedsverdi. Økt verdsetting av sekundærboliger kan dempe prisutviklingen i boligmarkedet noe. Statens økte inntekter anslås til om lag 500 millioner kroner.
 • Høyere skatt for olje og vannkraft
  Særskatten for petroleumsutvinning og grunnrenteskatten for vannkraftanlegg økes med 1 prosentpoeng, til henholdsvis 51 prosent og 31 prosent, slik at den samlede marginalskatten i petroleumsskatten videreføres på 78 prosent.

Samlet sett er skattelettelsene fullfinansiert, i tråd med Regjeringens skatteløfte.

 

Les mer: