Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spm. 001 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 21. mai 2013
  Vedr. tilskudd Brasil Publisert: 27.06.2013 10:15
 • Svar på spm. 88 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 3. juni 2013
  Vedr. bevilgninger utenfor handlingsregelen Publisert: 14.06.2013 13:07
 • Svar på spm. 86 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 03. juni 2013
  Vedr. tilførsel av kapital til boliglånsmarkedet Publisert: 14.06.2013 13:07
 • Svar på spm. 125 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 14. mai 2013
  Vedr. containertransport på bane og båt Publisert: 12.06.2013 15:17
 • Svar på spm. 123 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 14. mai 2013
  Vedr. lik godtgjørelse mellom fagkyndige i domstolene og i fylkesnemndene Publisert: 12.06.2013 15:15
 • Svar på spm. 122 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 14. mai 2013
  Vedr. statlig bidrag til kommunale krisesentre Publisert: 12.06.2013 15:14
 • Svar på spm. 120 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 14. mai 2013
  Vedr. fritak for arbeidsgiverperiode ved svangerskapsrelatert sykefravær Publisert: 12.06.2013 15:14
 • Svar på spm. 052 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 8. mai 2013
  Vedr. bistand Publisert: 12.06.2013 15:12
 • Svar på spm. 110 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 21. mai 2013
  Vedr. Ressurskrevende brukere Publisert: 12.06.2013 15:08
 • Svar på spm. 60 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 10. mai 2013
  Vedr. kontantstøtte utenfor Norge. Publisert: 12.06.2013 15:05
 • Svar på spm. 75 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 13. mai 2013
  Vedr. maksimalvekt for broer på riks- og fylkesveger Publisert: 12.06.2013 15:04
 • Svar på spm. 82 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 16. mai 2013
  Vedr. innsparingstiltakene i det statlige barnevernet Publisert: 12.06.2013 15:01
 • Svar på spm. 91 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 21. mai 2013
  Vedr. tippenøkkelen Publisert: 12.06.2013 14:58
 • Svar på spm. 092 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 21. mai 2013
  Vedr. bindende avtaler Publisert: 12.06.2013 14:56
 • Svar på spm. 074 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 22. mai 2013
  Vedr. lån og rentekompensasjon til kommunale bygg, lokale bomveier og sykehus Publisert: 12.06.2013 14:50
 • Svar på spm. 65 fra Finanskomiteen/ Fremskrittspartiets fraksjon av 22. mai 2013
  Vedr. Treforedlingsindustri og formueskatt Publisert: 12.06.2013 14:47
 • Svar på spm. 87 fra Finanskomiteen/ Fremskrittspartiets fraksjon av 3. juni 2013
  Vedr. Investinor og handlingsregelen Publisert: 12.06.2013 14:44
 • Svar på spm. 083 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 22. mai 2013
  Vedr. investeringer i kraftbransjen Publisert: 12.06.2013 14:42
 • Svar på spm. 056 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 22. mai 2013
  Vedr. Hydro Karmøy og Enova Publisert: 12.06.2013 14:40
 • Svar på spm. 060 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 22. mai 2013
  Vedr. utbygging av strømnett i Finnmark Publisert: 12.06.2013 14:34
 • Svar på spm. 061 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 22. mai 2013
  Vedr. kartlegging av olje- og gassforekomster Publisert: 12.06.2013 14:33
 • Svar på spm. 062 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 22. mai 2013
  Vedr. andel av norsk sokkel åpen for petroleumsvirksomhet Publisert: 12.06.2013 14:32
 • Svar på spm. 077 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 22. mai 2013
  Vedr. kraftlinje til Sverige Sydvest Publisert: 12.06.2013 14:31
 • Svar på spm. 082 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 08. mai 2013
  Vedr. Rentekompensasjon for skole, svømmeanlegg og kirkebygg Publisert: 12.06.2013 10:16
 • Svar på spm. 48 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 8. mai 2013
  Vedr. endringer i gebyrer på utlendingsfeltet Publisert: 12.06.2013 10:11
 • Svar på spm. 89 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 03. juni 2013

  Vedr. veibruksavgift på drivstoff

  Publisert: 06.06.2013 09:30
 • Svar på spm. 93 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 21. mai 2013

  Vedr. bindende avtaler

  Publisert: 05.06.2013 13:22
 • Svar på spm. 100 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 21. mai 2013

  Vedr. Luftforsvaret

  Publisert: 05.06.2013 12:38
 • Svar på spm. 32 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 10. mai 2013
  Vedr. ulønnsomme banktjenester Publisert: 05.06.2013 12:38
 • Svar på spm. 25 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 10. mai 2013
  Vedr. Utbytte fra statsselskaper Publisert: 05.06.2013 12:38
 • Svar på spm. 101 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 21. mai 2013
  Vedr. Rygge flystasjon Publisert: 05.06.2013 12:38

  "Gjennom vedtak i Innst. 388 S (2011–2012), jf. Prop. 73 S (2011-¬-2012), ble det vedtatt å nedlegge Rygge militære flystasjon, avvikle militær flyplassdrift og flytte en rekke av dagens avdelinger.

  a) Hva er status, videre fremdriftsplan og oppdatert kostnadsestimat for nedleggelse av Rygge? Når vil nedleggelsen være ferdigstilt?

  b) Hva er status på forhandlingene om overtakelse av flyplassdriften ved Rygge sivile lufthavn?

  c) Hvor store arealer er pr. nå identifisert for avhending?

  d) I sitt svar av 4. mai 2012 på spørsmål 42d knyttet til investeringskostnader for videreføringen av en kompakt helikopterbase svarer Forsvarsdepartementet at det ikke er identifisert behov for investeringsmidler til dette. Er dette fortsatt riktig?

  e) Er det identifisert noen nye kostnader knyttet til nedleggelse/flyttinger fra Rygge, som ikke kom frem i prosessen rundt Innst. 388 S (2011–2012), jf. Prop. 73 S (2011–2012)?

  f) Som del av vedtaket skal 717. skvadron flyttes til Gardermoen. Hva er status, videre fremdriftsplan og oppdatert kostnadsestimat, inkludert eventuelle investeringsbehov på Gardermoen, for denne flyttingen?"

  Spørsmålet har vært forelagt Forsvarsdepartementet, som har gitt følgende svar:

  "a. Forsvarsdepartementet har gitt forsvarssjefen i oppdrag å nedlegge Rygge som militær flystasjon innen utgangen av 2014. I den forbindelse vil 717-skvadronen med DA-20 fly flyttes til Gardermoen, noe som legger til rette for omlegging fra militær til sivil drift av flyplassen. Videre skal 720-skvadronen nedlegges og et detasjement med Bell 412 videreføres, underlagt 339-skvadronen på Bardufoss. Investeringsutgifter knyttet til nedleggelse av Rygge flystasjon består i flytting av 717-skvadronen. Dette er beregnet til om lag 50 mill. kroner, som er uendret siden fremleggelsen av Prop. 73 s (2011–2012), jf. svar på spørsmål f.

  Utover nedleggelsen av den militære flystasjonen, vil aktiviteten på Rygge endres gjennom flere utflyttinger:

  • Flytting av generalinspektøren for Luftforsvaret med staber til Reitan skal gjennomføres i to trinn. Generalinspektøren for Luftforsvarets med tilpasset stab skal flytte innen utgangen av 2014. Flytting av gjenværende del av Luftforsvarets øverste ledelse skal gjennomføres innen utgangen av 2017. Total investeringsutgift for de to trinnene er beregnet til om lag 330 mill. kroner, som er 20 mill. kroner lavere enn angitt i Prop. 73 S (2011–2012).

  • Baseforsvarstaktisk skole og operativt baseforsvar (basesett) skal være organisatorisk overført til Ørland senest innen utgangen av 2016. I Luftforsvarets helhetlige omstillingsplan planlegges dette gjennomført i 2014.

  • Forsvarets støttesenter for elektronisk krigføring (EK støttesenter) flyttes til Ørland og integreres med annen analysekapasitet på Ørland når denne er etablert. I Luftforsvarets helhetlige omstillingsplan planlegges dette gjennomført i 2019.

  De to siste tiltakene inngår som elementer i det samlede dimensjoneringsgrunnlaget for etableringen av ny kampflybase på Ørland. Siden betydelige deler av kampflybasen vil bestå av fellesarealer for flere underavdelinger og ansatte, er det vanskelig å skille ut presise utgiftsanslag for de to enhetene. Det er for øvrig ingen endringer i estimerte utgifter for etablering av kampflybaseløsningen.

  Etter 2014 vil Luftforsvarets ressurser på Rygge være organisatorisk underlagt Bardufoss flystasjon. På Rygge vil Forsvaret ha et detasjement med Bell 412 helikopter og ett detasjement med Sea King redningshelikopter samt Oslofjord heimevernsdistrikt (HV-01) med distriktsstab.

  b. Luftforsvaret har sagt opp samarbeidsavtalen med Rygge sivile Lufthavn AS (RSL AS) med virkning fra 1. august 2014 og vil innlede konkrete forhandlinger for å overføre dagens militære flyplassdrift på Rygge til en sivil aktør.

  Forhandlingene planlegges å starte over sommeren slik at målsettingen om overføring av ansvaret innen 1. august 2014 kan nås. Luftforsvaret har meddelt Luftfartstilsynet at Forsvaret ikke har til hensikt å søke videre konsesjon, og RSL AS har søkt om å overta denne.

  c. Forsvarsbygg er i samarbeid med Forsvaret i gang med å identifisere hvilke arealer det er behov for å videreføre til militær aktivitet på Rygge. Dette arbeidet vil ligge til grunn for identifisering av hvor store arealer som kan avhendes. Arbeidet planlegges sluttført innen utgangen av 2013.

  d. Som angitt i svar av 4. mai 2012 på spørsmål 42d, er det ikke identifisert et isolert behov for egne investeringsmidler knyttet til etablering av kompaktbase ved Rygge. Det er lagt til grunn at bygningsmassen og fasiliteter tilpasses løpende og i takt med gjeldende planer for vedlikehold/oppgradering/avhending av eiendom, bygninger og anlegg.

  e. I september 2011 ble den militære helikopterberedskapen på Rygge, som på anmodning kan yte transportstøtte til politiet, reetablert. Fra januar 2013 ble denne beredskapen utvidet til også å omfatte håndhevelsesbistand, for å kunne bistå politiet i skarpe oppdrag. For å ivareta dette oppdraget er forsvarsbudsjettet for 2013 økt med 8 mill. kroner.

  f. Forsvarsdepartementet har gitt forsvarssjefen oppdrag om å flytte 717-skvadronen med DA-20 fra Rygge til Gardermoen innen utgangen av 2014. Det meste av infrastrukturen er allerede etablert, mens den resterende infrastrukturen skal i henhold til plan være etablert innen utgangen av 2015.

  Flyttingen av 717-skvadronen fra Rygge til Gardermoen er beregnet å kreve bygg- og anleggsinvesteringer i størrelsesorden 50 mill. kroner. Kostnadsestimatet for tiltaket er ikke endret siden Prop. 73 S (2011–2012)."

 • Svar på spm. 47 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 10. mai 2013
  Vedr. budsjettvirkninger av reduserte asylankomster Publisert: 05.06.2013 12:38
 • Svar på spm. 108 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 8. mai 2013
  Vedr. adopsjonsstøtten Publisert: 05.06.2013 10:57
 • Svar på spm. 127 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. mai 2013
  Vedr. tiltak mot ufrivillig deltid Publisert: 05.06.2013 10:57
 • Svar på spm. 119 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 14. mai 2013
  Vedr. nasjonal institusjon for menneskerettigheter Publisert: 05.06.2013 10:57
 • Svar på spm. 118 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 14. mai 2013
  Vedr. opprettelse av felles landinfo i utlendingsforvaltningen Publisert: 05.06.2013 10:57
 • Svar på spm. 58 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 08. mai 2013

  Vedr. Etterutdanning av flere lærere

  Publisert: 05.06.2013 10:57
 • Svar på spm. 85 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 23. mai 2013

  Vedr. Husbanken låneramme og bevilgning til utlån

  Publisert: 05.06.2013 10:22
 • Svar på spm. 82 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 22. mai 2013

  Vedr. Petroleumsrettet utdanning

  Publisert: 05.06.2013 10:20
 • Svar på spm. 57 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 22. mai 2013

  Vedr. samferdselsbevilgninger

  Publisert: 05.06.2013 10:18
 • Svar på spm. 59 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 22. mai 2013

  Vedr. prosjektfinansiering

  Publisert: 05.06.2013 10:16
 • Svar på spm. 55 fra Finanskomiteen/ Fremskrittspartiets fraksjon av 22. mai 2013
  Vedr. Lønnsvekst i statlige selskaper Publisert: 05.06.2013 10:15
 • Svar på spm. 109 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 21. mai 2013
  Vedr. Gratis frukt og grønt - proveny ved innføring i grunnskolen Publisert: 05.06.2013 10:13
 • Svar på spm. 104 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 21. mai 2013
  Vedr. antall barn som venter på fosterhjemplassering Publisert: 05.06.2013 10:10
 • Svar på spm. 105 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 21. mai 2013
  Vedr. adopsjonsstøtten Publisert: 04.06.2013 16:11
 • Svar på spm. 91 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 7. mai 2013
  Vedr. adopsjonsstøtten Publisert: 04.06.2013 16:09
 • Svar på spm. 61 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 07. mai 2013

  Vedr. Studieavgift for utenlandske studenter

  Publisert: 04.06.2013 16:02
 • Svar på spm. 108 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 21. mai 2013
  Vedr. utdanning av geriatere Publisert: 04.06.2013 15:43
 • Svar på spm. 107 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 21. mai 2013
  Vedr. samhandlingsreformen og behov for omsorgsboliger og sykehjemsplasser Publisert: 04.06.2013 15:32
 • Svar på spm. 106 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 21. mai 2013

  Vedr. Behov for omsorgsbolig- og sykehjemsplasser.

  Publisert: 04.06.2013 15:26
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > »