Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
Sortering



Oversikt over alle spørsmål

 • Svar på spm. 001 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 21. mai 2013
  Vedr. tilskudd Brasil Publisert: 27.06.2013 10:15
 • Svar på spm. 88 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 3. juni 2013
  Vedr. bevilgninger utenfor handlingsregelen Publisert: 14.06.2013 13:07
 • Svar på spm. 86 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 03. juni 2013
  Vedr. tilførsel av kapital til boliglånsmarkedet Publisert: 14.06.2013 13:07
 • Svar på spm. 125 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 14. mai 2013
  Vedr. containertransport på bane og båt Publisert: 12.06.2013 15:17
 • Svar på spm. 123 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 14. mai 2013
  Vedr. lik godtgjørelse mellom fagkyndige i domstolene og i fylkesnemndene Publisert: 12.06.2013 15:15
 • Svar på spm. 122 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 14. mai 2013
  Vedr. statlig bidrag til kommunale krisesentre Publisert: 12.06.2013 15:14
 • Svar på spm. 120 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 14. mai 2013
  Vedr. fritak for arbeidsgiverperiode ved svangerskapsrelatert sykefravær Publisert: 12.06.2013 15:14
 • Svar på spm. 052 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 8. mai 2013
  Vedr. bistand Publisert: 12.06.2013 15:12
 • Svar på spm. 110 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 21. mai 2013
  Vedr. Ressurskrevende brukere Publisert: 12.06.2013 15:08
 • Svar på spm. 60 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 10. mai 2013
  Vedr. kontantstøtte utenfor Norge. Publisert: 12.06.2013 15:05
 • Svar på spm. 75 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 13. mai 2013
  Vedr. maksimalvekt for broer på riks- og fylkesveger Publisert: 12.06.2013 15:04
 • Svar på spm. 82 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 16. mai 2013
  Vedr. innsparingstiltakene i det statlige barnevernet Publisert: 12.06.2013 15:01
 • Svar på spm. 91 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 21. mai 2013
  Vedr. tippenøkkelen Publisert: 12.06.2013 14:58
 • Svar på spm. 092 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 21. mai 2013
  Vedr. bindende avtaler Publisert: 12.06.2013 14:56
 • Svar på spm. 074 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 22. mai 2013
  Vedr. lån og rentekompensasjon til kommunale bygg, lokale bomveier og sykehus Publisert: 12.06.2013 14:50
 • Svar på spm. 65 fra Finanskomiteen/ Fremskrittspartiets fraksjon av 22. mai 2013
  Vedr. Treforedlingsindustri og formueskatt Publisert: 12.06.2013 14:47
 • Svar på spm. 87 fra Finanskomiteen/ Fremskrittspartiets fraksjon av 3. juni 2013
  Vedr. Investinor og handlingsregelen Publisert: 12.06.2013 14:44
 • Svar på spm. 083 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 22. mai 2013
  Vedr. investeringer i kraftbransjen Publisert: 12.06.2013 14:42
 • Svar på spm. 056 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 22. mai 2013
  Vedr. Hydro Karmøy og Enova Publisert: 12.06.2013 14:40
 • Svar på spm. 060 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 22. mai 2013
  Vedr. utbygging av strømnett i Finnmark Publisert: 12.06.2013 14:34
 • Svar på spm. 061 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 22. mai 2013
  Vedr. kartlegging av olje- og gassforekomster Publisert: 12.06.2013 14:33
 • Svar på spm. 062 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 22. mai 2013
  Vedr. andel av norsk sokkel åpen for petroleumsvirksomhet Publisert: 12.06.2013 14:32
 • Svar på spm. 077 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 22. mai 2013
  Vedr. kraftlinje til Sverige Sydvest Publisert: 12.06.2013 14:31
 • Svar på spm. 082 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 08. mai 2013
  Vedr. Rentekompensasjon for skole, svømmeanlegg og kirkebygg Publisert: 12.06.2013 10:16
 • Svar på spm. 48 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 8. mai 2013
  Vedr. endringer i gebyrer på utlendingsfeltet Publisert: 12.06.2013 10:11
 • Svar på spm. 89 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 03. juni 2013

  Vedr. veibruksavgift på drivstoff

  Publisert: 06.06.2013 09:30
 • Svar på spm. 93 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 21. mai 2013

  Vedr. bindende avtaler

  Publisert: 05.06.2013 13:22
 • Svar på spm. 100 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 21. mai 2013

  Vedr. Luftforsvaret

  Publisert: 05.06.2013 12:38
 • Svar på spm. 32 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 10. mai 2013
  Vedr. ulønnsomme banktjenester Publisert: 05.06.2013 12:38
 • Svar på spm. 25 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 10. mai 2013
  Vedr. Utbytte fra statsselskaper Publisert: 05.06.2013 12:38
 • Svar på spm. 101 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 21. mai 2013
  Vedr. Rygge flystasjon Publisert: 05.06.2013 12:38
 • Svar på spm. 47 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 10. mai 2013
  Vedr. budsjettvirkninger av reduserte asylankomster Publisert: 05.06.2013 12:38
  Hva er proveny, bokført og påløpt, av en reduksjon av antall asylsøkere med 1500 for andre halvår (tilsvarer en reduksjon på 3000 over året)? Jeg ber om kap/post.

  Spørsmålet er forelagt Justis- og beredskapsdepartementet som i samråd med berørte departementer har gitt følgende svar:

  "Det legges til grunn at reduksjonen i asylankomstene fordeler seg likt over året og proporsjonalt for aldersgrupper og statsborgerskap. Det understrekes at anslagene nedenfor er usikre. Videre gjøres det oppmerksom på at en reduksjon av antallet i 2013 vil gi større utgiftsreduksjoner i senere år. Tabellen nedenfor viser endringer i 2013 på utgiftspostene under Justis- og beredskapsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet som følge av 1 500 færre asylsøkere i andre halvår.

  Kap./postEndringer utgiftsposter i 2013 (mill. kroner)
  225.640,0
  440.01-2,1
  440.21-5,0
  490.010,0 (-20,4*)
  490.21-49,4
  490.22-7,7
  490.60-2,7
  490.70-12,0
  491.010,0
  491.210,0
  821.61- 1,2
  822.6024,7 (-3,1*)
  856.01-16,0**
  Totalt -71,4 (-119,6)

  * Dersom det ikke tilleggsbevilges midler til økt saksbehandlingskapasitet i UDI.

  ** Anslaget er usikkert på kort sikt, se omtale under.

  Opplæring av barn i asylmottak og omsorgssentre

  Kap. 225, post 64 Tilskudd til opplæring av barn og unge asylsøkere i mottak og omsorgssentre

  En reduksjon av antall asylsøkere med 1 500 for andre halvår, vil ikke påvirke utgiftene under kap, 225, post 64 i 2013. Grunnen til dette er at tilskuddet utbetales etterskuddsvis. Budsjettet for 2013 finansierer opplæringsaktivitet høsten 2012 og våren 2013. Budsjettbehovet som legges til grunn ifm. RNB 2013 er basert på gjennomsnitt av faktisk belegg i perioden september til desember 2012, og gjennomsnitt av beregnet belegg i januar til juni 2013.

  Politiet

  Kap. 440, post 01 Driftsutgifter

  En reduksjon i antall asylsøkere i andre halvår 2013 med 1 500 vil isolert sett kunne medføre et redusert ressursbehov tilsvarende om lag 2,1 mill. kroner.

  Kap. 440, post 21 Spesielle driftsutgifter

  En reduksjon i antallet asylsøkere i andre halvår 2013 på 1 500 vil isolert sett kunne medføre et redusert ressursbehov på om lag 5,0 mill. kroner som følge av reduserte utgifter til registrering, saksbehandling og tolkeutgifter.

  Utlendingsdirektoratet

  Kap. 490, post 01 Driftsutgifter

  Regjeringen har ifm. RNB 2013 foreslått å øke UDIs driftsbevilgning med 20,4 mill. kroner. Forslaget er knyttet til at anslaget for asylankomster har økt og ønske om å unngå økte restanser og lengre saksbehandlingstid. Tabellen ovenfor viser både bevilgningskonsekvenser dersom det tilleggsbevilges 20,4 mill. kroner til saksbehandlingskapasitet i UDI og bevilgningskonsekvenser dersom tilleggsbevilgningen ikke gjennomføres.

  Kap. 490, post 21 Spesielle driftsutgifter, statlige mottak

  En reduksjon i antall asylsøkere på 1 500 asylsøkere andre halvår 2013 vil kunne medføre at gjennomsnittlig belegg i mottak reduseres med om lag 375 personer. Av dette er reduksjonen i mottak for enslige mindreårige på 38 personer. På grunnlag av ovennevnte anslag vil utgiftene til mottak reduseres med 49,4 mill. kroner. Det er ikke tatt hensyn til oppsigelsestid ved avvikling av mottak. Realiserbar effekt av reduserte asylankomster over kap. 490, post 21 vil derfor kunne være noe lavere i 2013.

  Kap. 490, post 22 Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse

  En reduksjon i antall asylsøkere på 1 500 vil kunne medføre at bevilgningsbehovet til tolk og oversettelse i UDI reduseres med om lag 7,7 mill. kroner.

  Kap. 490, post 60 Vertskommunetilskudd

  En reduksjon i antall asylsøkere på 1 500 vil kunne medføre at bevilgningsbehovet til vertskommunetilskudd reduseres med om lag 2,7 mill. kroner.

  Kap. 490, post 70 Økonomiske ytelser til beboere i mottak

  Dersom man legger til grunn gjennomsnittlig utbetaling per asylsøker per år, vil en reduksjon i antall asylsøkere på 1 500 kunne medføre at bevilgningsbehovet reduseres med om lag 12 mill. kroner. Utbetalingene ved opphold i transittmottak er imidlertid lavere enn i ordinært mottak, og utbetalingene reduseres for personer med avslag på sin asylsøknad. Det er således usikkerhet knyttet til anslaget, fordi det avhenger av saksbehandlingsforløp mv.

  Kap. 3490, post 04 Statlige mottak, ODA-godkjente midler

  En reduksjon i mottaksbelegget som følge av 1 500 færre asylsøkere i 2013 vil kunne gi en reduksjon i hva som kan føres som ODA-godkjente utgifter under kap. 3490, post 04 i 2013 på om lag 23,1 mill. kroner.

  Utlendingsnemnda

  Kap. 491, post 01 Driftsutgifter

  En reduksjon i antall asylsøkere på 1 500 vil på sikt føre til en reduksjon i saker til UNE på i overkant av 1 300 saker. Grunnet saksbehandlingstid i UDI (oftest mer enn 6 mnd) vil reduksjonen først få virkninger for UNE i 2014.

  Kap. 491, post 21 Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling

  Det legges til grunn at utgiftene i UNE i 2013 ikke endres selv om antallet asylsøkere skulle bli redusert, jf. omtale overfor.

  Bosetting og integrering

  Kap. 821, post 60 Integreringstilskudd

  I Saldert budsjett 2013 og i RNB 2013 er det lagt til grunn at det vil være behov for å bosette flere personer enn kommunene vil klare å bosette i 2013. Dette gjelder uansett om UDI får en tilleggsbevilgning eller ikke. Dette gjelder også dersom antall nye asylsøkere reduseres til 9 500 personer. Endringene i antall asylsøkere med 1 500 for andre halvår 2013 vil derfor ikke påvirke utgiftene på kap. 821, post 60.

  Kap. 821, post 61 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger

  Når det gjelder enslige mindreårige flyktninger legges det til grunn at kommunene klarer å bosette alle som det er behov for. En reduksjon i antall asylsøkere fører til at det er behov for å bosette færre enslige mindreårige flyktninger. En reduksjon i ankomstene på 1 500 for andre halvår vil gi en reduksjon i utgiftene på kap. 821, post 61 med 1,2 mill. kroner i 2013.

  Kap. 822, post 60 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

  En reduksjon i antall asylsøkere fører til at det er færre som kommer inn i målgruppa for norskopplæring for asylsøkere i mottak. Samtidig fører en reduksjon i antall asylsøkere på kort sikt til en økning i antall personer som får innvilget oppholdstillatelse. Årsaken til dette er at UDI bruker mindre tid på å foreta intervjuer av asylsøkere og mer tid på saksbehandling av asylsøknader. En økning i antall personer som får innvilget oppholdstillatelse innebærer at flere kommer inn i målgruppen for rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

  Dersom UDI gis en tilleggsbevilgning til saksbehandlingskapasitet i asylsaker, vil en reduksjon i ankomstene på 1 500 for andre halvår samlet sett gi en økning i utgiftene på kap. 822, post 60 med 24,7 mill. kroner. Dersom det ikke tilleggsbevilges 20,4 mill. kroner til saksbehandlingskapasitet i UDI, vil en reduksjon i ankomstene på 1 500 for andre halvår samlet sett gi en reduksjon i utgiftene på kap. 822, post 60 med 3,1 mill. kroner.

  Kap. 3821, post 02 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter

  En reduksjon i ankomstene på 1 500 for andre halvår vil gi en reduksjon i hva som kan føres som ODA-godkjente utgifter på kap. 3821, post 01 med 1,3 mill. kroner.

  Kap. 3822, post 01 Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter

  En reduksjon i ankomstene på 1 500 for andre halvår vil gi en reduksjon i hva som kan føres som ODA-godkjente utgifter på kap. 3822, post 01 med 17,1 mill. kroner.

  Kap. 856, post 01 Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere

  For 2013 er det lagt til grunn at det i gjennomsnitt vil være 70 barn i omsorgssentrene. Det legges til grunn at 1 500 færre asylsøkere andre halvår 2013 tilsvarer en reduksjon i gjennomsnittlig belegg i omsorgssentrene på 8 barn. Enhetskostnaden per plass er i 2013 på 2 mill. kroner. Utgiftene på kap. 856, post 01 vil på sikt reduseres med 16 mill. kroner som følge av 1 500 færre asylsøkere. De ansatte ved omsorgssentrene er fast ansatt og etaten har langsiktige leieavtaler. Det faktiske nivået på utgiftene på kapitlene vil bl.a. avhenge av hvor raskt man klarer å redusere kapasiteten i de statlige omsorgssentrene tilsvarende det lavere belegget.

  Kap. 3856, post 04 Refusjon av ODA-godkjente utgifter

  En reduksjon i ankomstene på 1 500 for andre halvår vil redusere gjennomsnittlig belegg i omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere med 8 barn. Dette gir en reduksjon i hva som kan føres som ODA-godkjente utgifter under kap. 3856, post 04 på om lag 11,8 mill. kroner på sikt.

  Utenriksdepartementet

  Kap. 167 Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA), post 21 Spesielle driftsutgifter

  Bevilgningsendringer under kap. 3490, post 04, kap. 3821, post 02, kap. 3822, post 01 og kap. 3856, post 04 motsvares av bevilgningsendringer i kap. 167, post 21. Endringene i inntektskapitlene som følge av en reduksjon i asylankomstene på 1 500 gir en samlet reduksjon under kap. 167, post 21 i 2013 på 53,3 mill. kroner."

 • Svar på spm. 108 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 8. mai 2013
  Vedr. adopsjonsstøtten Publisert: 05.06.2013 10:57
 • Svar på spm. 127 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. mai 2013
  Vedr. tiltak mot ufrivillig deltid Publisert: 05.06.2013 10:57
 • Svar på spm. 119 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 14. mai 2013
  Vedr. nasjonal institusjon for menneskerettigheter Publisert: 05.06.2013 10:57
 • Svar på spm. 118 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 14. mai 2013
  Vedr. opprettelse av felles landinfo i utlendingsforvaltningen Publisert: 05.06.2013 10:57
 • Svar på spm. 58 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 08. mai 2013

  Vedr. Etterutdanning av flere lærere

  Publisert: 05.06.2013 10:57
 • Svar på spm. 85 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 23. mai 2013

  Vedr. Husbanken låneramme og bevilgning til utlån

  Publisert: 05.06.2013 10:22
 • Svar på spm. 82 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 22. mai 2013

  Vedr. Petroleumsrettet utdanning

  Publisert: 05.06.2013 10:20
 • Svar på spm. 57 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 22. mai 2013

  Vedr. samferdselsbevilgninger

  Publisert: 05.06.2013 10:18
 • Svar på spm. 59 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 22. mai 2013

  Vedr. prosjektfinansiering

  Publisert: 05.06.2013 10:16
 • Svar på spm. 55 fra Finanskomiteen/ Fremskrittspartiets fraksjon av 22. mai 2013
  Vedr. Lønnsvekst i statlige selskaper Publisert: 05.06.2013 10:15
 • Svar på spm. 109 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 21. mai 2013
  Vedr. Gratis frukt og grønt - proveny ved innføring i grunnskolen Publisert: 05.06.2013 10:13
 • Svar på spm. 104 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 21. mai 2013
  Vedr. antall barn som venter på fosterhjemplassering Publisert: 05.06.2013 10:10
 • Svar på spm. 105 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 21. mai 2013
  Vedr. adopsjonsstøtten Publisert: 04.06.2013 16:11
 • Svar på spm. 91 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 7. mai 2013
  Vedr. adopsjonsstøtten Publisert: 04.06.2013 16:09
 • Svar på spm. 61 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 07. mai 2013

  Vedr. Studieavgift for utenlandske studenter

  Publisert: 04.06.2013 16:02
 • Svar på spm. 108 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 21. mai 2013
  Vedr. utdanning av geriatere Publisert: 04.06.2013 15:43
 • Svar på spm. 107 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 21. mai 2013
  Vedr. samhandlingsreformen og behov for omsorgsboliger og sykehjemsplasser Publisert: 04.06.2013 15:32
 • Svar på spm. 106 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 21. mai 2013

  Vedr. Behov for omsorgsbolig- og sykehjemsplasser.

  Publisert: 04.06.2013 15:26
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > »