Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spm. 001 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 21. mai 2013
  Vedr. tilskudd Brasil Publisert: 27.06.2013 10:15
 • Svar på spm. 88 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 3. juni 2013
  Vedr. bevilgninger utenfor handlingsregelen Publisert: 14.06.2013 13:07
 • Svar på spm. 86 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 03. juni 2013
  Vedr. tilførsel av kapital til boliglånsmarkedet Publisert: 14.06.2013 13:07
 • Svar på spm. 125 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 14. mai 2013
  Vedr. containertransport på bane og båt Publisert: 12.06.2013 15:17
 • Svar på spm. 123 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 14. mai 2013
  Vedr. lik godtgjørelse mellom fagkyndige i domstolene og i fylkesnemndene Publisert: 12.06.2013 15:15
 • Svar på spm. 122 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 14. mai 2013
  Vedr. statlig bidrag til kommunale krisesentre Publisert: 12.06.2013 15:14
 • Svar på spm. 120 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 14. mai 2013
  Vedr. fritak for arbeidsgiverperiode ved svangerskapsrelatert sykefravær Publisert: 12.06.2013 15:14
 • Svar på spm. 052 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 8. mai 2013
  Vedr. bistand Publisert: 12.06.2013 15:12
 • Svar på spm. 110 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 21. mai 2013
  Vedr. Ressurskrevende brukere Publisert: 12.06.2013 15:08
 • Svar på spm. 60 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 10. mai 2013
  Vedr. kontantstøtte utenfor Norge. Publisert: 12.06.2013 15:05
 • Svar på spm. 75 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 13. mai 2013
  Vedr. maksimalvekt for broer på riks- og fylkesveger Publisert: 12.06.2013 15:04
 • Svar på spm. 82 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 16. mai 2013
  Vedr. innsparingstiltakene i det statlige barnevernet Publisert: 12.06.2013 15:01

  "Det vises til spørsmål 583 til statsbudsjettet for 2013, hvor det ble bedt om en redegjørelse for rekken av, størrelsen på og graden av måloppnåelse for BUFetats innsparingstiltak som kunngjort i RNB 2012. Regjeringen svarte 22.10.2012 at det var for tidlig å fastslå omfanget av innsparingstiltak i 2012.

  Sett i lys av at regjeringen i statsbudsjettet for 2013 skriver at "Etaten må leggje auka vekt på å redusere utgifter gjennom effektiviseringstiltak." og at "Dei administrative kostnadene skal reduserast", sammenholdt med opplysningene i RNB 2013 hvor bevilgningene på 855.01 økes med 174 mill. kroner, bes det om en grundig redegjørelse for innholdet i de effektiviserings- og omstillingstiltakene BUFetat skulle gjennomføre i 2012. Det bes redegjort for

  i hvilke deler av Bufetats avdelinger, regioner og ulike kontorer tiltakene var planlagt gjennomført,

  herunder hvor eventuelle bemanningsreduksjoner eller endring av tjenesteinnkjøp var planlagt å skulle skje,

  og det bes om en grundig redegjørelse for graden av måloppnåelse for BUFetats innsparingstiltak, og en vurdering av disse.

  Det bes samtidig spesifisert

  hvor stor del av de foreslåtte økte bevilgningene på 174 millioner kroner som skyldes aktivitetsvekst i hhv. 2012 og 2013, og

  hvor stor del av bevilgningsøkningen som skyldes at innsparingstiltakene må gjennomføres over lengre tid for å ivareta barnas behov på en best mulig måte?

  Det bes også redegjort for

  årsaken til at de planlagte omstillingene ikke i utgangspunktet gjennomføres på en måte som ivaretas barnas behov på en best mulig måte, og

  hvordan utsettelsen av omstillingen skal ivareta dette samtidig som den ønskede effekt oppnås."

  Spørsmålet er forelagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet som har gitt følgende svar:

  "Det bes om en grundig redegjørelse for innholdet i de effektiviserings- og omstillingstiltakene Bufetat skulle gjennomføre i 2012.

  Budsjettutfordringene i Bufetat er i hovedsak knyttet til at flere barn får tilbud fra det statlige barnevernet. Aktivitetsveksten bestemmes i stor grad av forhold utenfor det statlige barnevernets kontroll. Det er kommunene og fylkesnemndene som beslutter om et barn skal ha statlig barnevernstiltak, mens Bufetat har ansvaret for å gi barna rett tiltak, enten gjennom bruk av det statlige tiltaksapparatet eller ved kjøp fra private.

  Aktiviteten, målt i antall oppholdsdager i det statlige barnevernet (institusjoner, fosterhjem, senter for foreldre og barn og hjelpetiltak i hjemmet), økte med 6,4 prosent i 2012. Ved effektivisering skal det legges til grunn barnevernfaglige vurderinger. Det har de senere år vært en endring i tiltaksbruk gjennom at flere barn får tilbud om fosterhjem istedenfor å flytte på institusjon. Det har vært en reell nedgang i utgifter per oppholdsdag på 2 prosent i institusjoner og senter for foreldre og barn i 2012, som følge av tiltaksvridningen og innsparingstiltakene.

  Aktivitetsvekst, og endrede behov sammenlignet med den eksisterende tiltaksstrukturen, gjør at etaten har måttet gjennomføre omfattende omstillinger. 4 av 5 regioner oppnådde gode effekter av sine omstillingstiltak. Dette var likevel ikke tilstrekkelig til å oppnå budsjettbalanse i 2012.

  Etaten har omstilt tiltaksapparatet betydelig over tid, og regionene har igangsatt en rekke tiltak for å oppnå budsjettbalanse. Dette er tiltak som:

  • fortsatt endring i tiltakssammensetningen fra bruk av institusjon til mer bruk av fosterhjem
  • rekruttering av tilstrekkelig antall fosterhjem
  • best mulig kapasitetsutnyttelse i statlige omsorgs- og atferdsinstitusjoner, før det benyttes kjøp av plasser fra veldedige organisasjoner og kommersielle aktører
  • bedre samarbeid med kommuner slik at aktivitetsveksten kan kanaliseres til ”riktige” tiltak
  • effektivisering av driften ved reduksjon i antall årsverk og avvikling av tiltak
  • avvikle ikke-lovpålagte oppgaver – reduksjon av hjelpetiltak
  • overføre ansvaret for bosatte enslige mindreårige asylsøkere i institusjon til bostedskommunen
  • kvalitetsutviklingsprogrammet

  Region øst har gjennomført flere innsparingstiltak i 2012. Regionen har ikke oppnådd full effekt av dette bl.a. som følge av aktivitetsvekst i fosterhjem tilknyttet private tiltak og lavere kapasitetsutnyttelse i statlige institusjoner enn forutsatt. I tillegg har regionen flere kjøp av private plasser enn forutsatt. Region øst har økt bruken av fosterhjem, hovedsakelig de private hjemmene, og hatt en reduksjon i hjelpetiltak i hjemmet. Samlet sett har imidlertid Region øst oppnådd ønsket vridning i tiltaksapparatet.

  Region sør oppnådde tilnærmet budsjettbalanse i 2012.

  Region vest er i en krevende omstillingssituasjon, og har store budsjettmessige utfordringer som strekker seg langt tilbake i tid. Effektene av de gjennomførte tiltakene har ikke nådd forventningen i 2012. Regionen har hatt særlig stor aktivitetsvekst, mest i fosterhjem tilknyttet private tiltak. Den samlede aktivitetsveksten var på 13 prosent i Region vest. Regionen har i tillegg økt bruk av private institusjoner og kapasitetsutnyttelsen i egne institusjoner har vært for lav.

  Region Midt-Norge oppnådde budsjettbalanse i 2012.

  Region nord har bl.a. oppnådd god effekt gjennom nedleggelse av institusjoner og familie- og nettverksavdelinger. Region nord har en aktivitetsvekst på 11 prosent og en utgiftsvekst på 6 prosent fra 2011 til 2012. Regionen har i 2012 foretatt betydelig omstilling av tiltaksapparatet og redusert antall ansatte i løpet av året med 65 stillinger. Disse er knyttet til familie- og nettverksavdelingene, avdelinger i institusjon, administrative stillinger, og stillinger knyttet til ikke-lovpålagte oppgaver.

  Det bes spesifisert

  • hvor stor del av de foreslåtte økte bevilgningene på 174 millioner kroner som skyldes aktivitetsvekst i hhv. 2012 og 2013, og
  • hvor stor del av bevilgningsøkningen som skyldes at innsparingstiltakene må gjennomføres over lengre tid for å ivareta barnas behov på en best mulig måte?

  I forbindelse med nysalderingen for 2012, ble det gitt en tilleggsbevilgning på 140 mill. kroner (2013-kroner) Bevilgningen dekket merbehov som følge av:

  • Krav til kapasitetsutnyttelse i statlige institusjoner ble ikke tilstrekkelig oppfylt.
  • Bruk av private institusjoner var ikke tilstrekkelig redusert.
  • En særskilt vanskelig situasjon i Region vest, knyttet til høy aktivitetsvekst og utfordringer i institusjonstilbudet.

  I tillegg skulle tilleggsbevilgningen dekke en noe høyere aktivitetsvekst enn det som ble lagt til grunn i saldert budsjett 2012. Denne bevilgningen foreslås videreført i Revidert nasjonalbudsjett for 2013.

  Merutgifter knyttet til aktivitetsvekst i 2013 anslås til 134 mill. kroner. Sammen med merutgiftene som følge av aktivitetsveksten i 2012, er samlet merbehov på 274 mill. kroner i 2013. Som følge av tiltaksvridning og innsparingstiltak forventes det at Bufetat greier å foreta en effektivisering tilsvarende 100 mill. kroner i 2013. Dette gjør at behovet for økt bevilgning reduseres til 174 mill. kroner.

  Bufetats kapasitet til å realisere betydelige innsparinger i 2013 er knyttet til tre risikoområder. Det første er knyttet til å realisere effekter av innsparingstiltak allerede i 2013. På kort sikt er det en omfattende og kostbar prosess å skulle omstille og avvikle deler av det statlige tiltaksapparatet. Siden en stor andel av utgiftene er bundet, enten på kort eller lengre sikt, vil innparingseffektene kunne bli realisert senere enn aktivitetsnedgangen i tiltakene. Det andre risikoområdet er knyttet til om en får rekruttert nok fosterhjem. Bufetat har jevnlig innsats og regelmessige kampanjer for å rekruttere fosterhjem. Til slutt er det også usikkerhet rundt hvorvidt tilstrekkelig vridning av tiltak fra institusjoner til fosterhjem vil oppnås.

  Gitt den høye aktivitetsveksten og dagens tiltakssammensetning, blir det stadig vanskeligere å oppnå besparelser gjennom fortsatt tiltaksvridning. Endringen i tiltaksbruk fra institusjon til fosterhjem har foregått i mange år allerede. Det er grunn til å tro at riktig balansepunkt i andelen mellom institusjon og fosterhjem er i ferd med å oppnås.

  Det bes også redegjort for

  • årsaken til at de planlagte omstillingene ikke i utgangspunktet gjennomføres på en måte som ivaretas barnas behov på en best mulig måte, og
  • hvordan utsettelsen av omstillingen skal ivareta dette samtidig som den ønskede effekt oppnås.

  Departementet vil understreke at barns behov blir ivaretatt i omstillingsprosessen i det statlige barnevernet. Samtidig som det arbeides kontinuerlig med omstilling for å oppnå budsjettbalanse, jobber etaten også med å tilpasse tiltaksapparatet til stadige endringer i barns behov. Det statlige barnevernet tar imot barn med stadig mer sammensatt problematikk. En slik utvikling forutsetter mer spesialisert kompetanse i de statlige institusjonene. Bufetat utvikler derfor et mer spesialisert og differensiert institusjonstilbud, tilpasset barnas behov."

 • Svar på spm. 91 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 21. mai 2013
  Vedr. tippenøkkelen Publisert: 12.06.2013 14:58
 • Svar på spm. 092 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 21. mai 2013
  Vedr. bindende avtaler Publisert: 12.06.2013 14:56
 • Svar på spm. 074 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 22. mai 2013
  Vedr. lån og rentekompensasjon til kommunale bygg, lokale bomveier og sykehus Publisert: 12.06.2013 14:50
 • Svar på spm. 65 fra Finanskomiteen/ Fremskrittspartiets fraksjon av 22. mai 2013
  Vedr. Treforedlingsindustri og formueskatt Publisert: 12.06.2013 14:47
 • Svar på spm. 87 fra Finanskomiteen/ Fremskrittspartiets fraksjon av 3. juni 2013
  Vedr. Investinor og handlingsregelen Publisert: 12.06.2013 14:44
 • Svar på spm. 083 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 22. mai 2013
  Vedr. investeringer i kraftbransjen Publisert: 12.06.2013 14:42
 • Svar på spm. 056 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 22. mai 2013
  Vedr. Hydro Karmøy og Enova Publisert: 12.06.2013 14:40
 • Svar på spm. 060 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 22. mai 2013
  Vedr. utbygging av strømnett i Finnmark Publisert: 12.06.2013 14:34
 • Svar på spm. 061 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 22. mai 2013
  Vedr. kartlegging av olje- og gassforekomster Publisert: 12.06.2013 14:33
 • Svar på spm. 062 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 22. mai 2013
  Vedr. andel av norsk sokkel åpen for petroleumsvirksomhet Publisert: 12.06.2013 14:32
 • Svar på spm. 077 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 22. mai 2013
  Vedr. kraftlinje til Sverige Sydvest Publisert: 12.06.2013 14:31
 • Svar på spm. 082 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 08. mai 2013
  Vedr. Rentekompensasjon for skole, svømmeanlegg og kirkebygg Publisert: 12.06.2013 10:16
 • Svar på spm. 48 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 8. mai 2013
  Vedr. endringer i gebyrer på utlendingsfeltet Publisert: 12.06.2013 10:11
 • Svar på spm. 89 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 03. juni 2013

  Vedr. veibruksavgift på drivstoff

  Publisert: 06.06.2013 09:30
 • Svar på spm. 93 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 21. mai 2013

  Vedr. bindende avtaler

  Publisert: 05.06.2013 13:22
 • Svar på spm. 100 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 21. mai 2013

  Vedr. Luftforsvaret

  Publisert: 05.06.2013 12:38
 • Svar på spm. 32 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 10. mai 2013
  Vedr. ulønnsomme banktjenester Publisert: 05.06.2013 12:38
 • Svar på spm. 25 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 10. mai 2013
  Vedr. Utbytte fra statsselskaper Publisert: 05.06.2013 12:38
 • Svar på spm. 101 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 21. mai 2013
  Vedr. Rygge flystasjon Publisert: 05.06.2013 12:38
 • Svar på spm. 47 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 10. mai 2013
  Vedr. budsjettvirkninger av reduserte asylankomster Publisert: 05.06.2013 12:38
 • Svar på spm. 108 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 8. mai 2013
  Vedr. adopsjonsstøtten Publisert: 05.06.2013 10:57
 • Svar på spm. 127 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 16. mai 2013
  Vedr. tiltak mot ufrivillig deltid Publisert: 05.06.2013 10:57
 • Svar på spm. 119 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 14. mai 2013
  Vedr. nasjonal institusjon for menneskerettigheter Publisert: 05.06.2013 10:57
 • Svar på spm. 118 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 14. mai 2013
  Vedr. opprettelse av felles landinfo i utlendingsforvaltningen Publisert: 05.06.2013 10:57
 • Svar på spm. 58 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 08. mai 2013

  Vedr. Etterutdanning av flere lærere

  Publisert: 05.06.2013 10:57
 • Svar på spm. 85 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 23. mai 2013

  Vedr. Husbanken låneramme og bevilgning til utlån

  Publisert: 05.06.2013 10:22
 • Svar på spm. 82 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 22. mai 2013

  Vedr. Petroleumsrettet utdanning

  Publisert: 05.06.2013 10:20
 • Svar på spm. 57 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 22. mai 2013

  Vedr. samferdselsbevilgninger

  Publisert: 05.06.2013 10:18
 • Svar på spm. 59 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 22. mai 2013

  Vedr. prosjektfinansiering

  Publisert: 05.06.2013 10:16
 • Svar på spm. 55 fra Finanskomiteen/ Fremskrittspartiets fraksjon av 22. mai 2013
  Vedr. Lønnsvekst i statlige selskaper Publisert: 05.06.2013 10:15
 • Svar på spm. 109 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 21. mai 2013
  Vedr. Gratis frukt og grønt - proveny ved innføring i grunnskolen Publisert: 05.06.2013 10:13
 • Svar på spm. 104 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 21. mai 2013
  Vedr. antall barn som venter på fosterhjemplassering Publisert: 05.06.2013 10:10
 • Svar på spm. 105 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 21. mai 2013
  Vedr. adopsjonsstøtten Publisert: 04.06.2013 16:11
 • Svar på spm. 91 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 7. mai 2013
  Vedr. adopsjonsstøtten Publisert: 04.06.2013 16:09
 • Svar på spm. 61 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 07. mai 2013

  Vedr. Studieavgift for utenlandske studenter

  Publisert: 04.06.2013 16:02
 • Svar på spm. 108 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 21. mai 2013
  Vedr. utdanning av geriatere Publisert: 04.06.2013 15:43
 • Svar på spm. 107 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 21. mai 2013
  Vedr. samhandlingsreformen og behov for omsorgsboliger og sykehjemsplasser Publisert: 04.06.2013 15:32
 • Svar på spm. 106 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 21. mai 2013

  Vedr. Behov for omsorgsbolig- og sykehjemsplasser.

  Publisert: 04.06.2013 15:26
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > »