Revidert budsjett på 1-2-3

 

Avdempet vekst og lav ledighet

 • Veksten i Norge dempet seg litt i fjor. For i år og neste år regnes det med en vekst i verdiskapingen i fastlandsøkonomien på rundt 2 prosent.
 • Sysselsettingen ventes å fortsette å vokse moderat, og arbeidsledigheten kan gå litt opp gjennom inneværende og neste år, fra 3½ prosent nå til om lag 3¾ prosent i 2015.
 • Veksten hos Norges handelspartnere anslås nå til om lag 2½ prosent både i år og neste år.
 • Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet anslås å svare til 2,8 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året, mot et anslag på 2,9 prosent i fjor høst.
 • For 2014 anslås det strukturelle, oljekorrigerte budsjett­under­skuddet til 140,9 milliarder kroner, som er 1,9 milliarder kroner høyere enn i fjor høst. Opp­justeringen av underskuddet skyldes både høyere utgifter og lavere inntekter.
 • Bruken av oljeinntekter øker med knapt 20 milliarder 2014-kroner fra 2013.

Fleksibel tax-free og fjerning av båtmotoravgift

 • Regjeringen foreslår en fleksibel tax-free fra 1.juli i år. Den avgiftsfrie kvoten på tobakk (200 sigaretter eller 250 gram andre tobakkvarer og 200 blad sigarettpapir) kan byttes i inntil 1,5 liter vin eller øl. Dersom kvoten for tobakk ikke benyttes, kan man ha med 1 liter brennevin, 3 liter vin og 2 liter øl avgiftsfritt. Forslaget gjelder både taxfree-butikker på ferjer og flyplasser og ved privat innførsel fra andre land, for eksempel ved grensehandel i Sverige.
 • Regjeringen foreslår å fjerne båtmotoravgiften fra 1. juli i år.
 • Fra 1. juli 2014 blir det innført redusert sats (0,45 øre per kWh) for treforedlingsindustrien som en midlertidig ordning fram til godkjenning fra ESA foreligger. Dersom ESA godkjenner videreføring av fritaket fra 1. juli, vil treforedlingsindustrien få avgiften refundert.
 • Det ble gitt en overgangsregel da friinntektssatsen i petroleumsbeskatningen ble redusert fra 7,5 prosent til 5,5 prosent i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 2013. Regjeringen foreslår at området der overgangsregelen blir anvendt blir utvidet i de tilfeller der det er et samlet prosjekt for utbygging og transport.

Viktige endringer

 • Det foreslås økte bevilgninger på til sammen 118 millioner kroner til den sivile delen av transporteringen av kjemiske våpen fra Syria.
 • Nødhjelpen foreslås økt med nesten 170 millioner kroner, blant annet til Sør-Sudan og Syria. I Sør-Sudan er det nå stor fare for hungersnød.
 • Bistanden til Ukraina foreslås økt med 110 millioner kroner, til 150 millioner kroner totalt.
 • Det forventes nå 11 000 asylankomster i 2014. Dette er 3 000 færre ankomster en tidligere antatt. Anslagsendringen medfører at Utlendingsdirektoratets utgifter reduseres med til sammen 491 millioner kroner
 • Regjeringen foreslår 100 millioner kroner i økt tilskudd til utleieboliger i 2014. Dette vil gi rom for å gi tilskudd til mellom 400 og 450 flere utleieboliger.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner for å utvide ordningen for læreres videreutdanning med 500 nye studieplasser for høsten 2014.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til ordningen for etablerertilskudd i Innovasjon Norge med 15 millioner kroner og økt bevilgningen til forskningsbasert nyskaping, Forny2020, med 15 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår at driftsansvaret for terminaler som i dag driftes av selskaper i NSB-konsernet, overføres til Jernbaneverket og at at selve driften konkurranseutsettes. Utgiftene til dette i 2014 er 23,2 millioner kroner.
 • Det foreslås til sammen 17 millioner kroner til forberedelse av ordningen med fritt behandlingsvalg innenfor rus og psykisk helsevern samt oppfølging av endringene i pasient- og brukerrettighetsloven.
 • Sikkerhet og beredskapstiltak for om lag 100 millioner kroner, blant annet til å etablere en sikker teknisk infrastruktur i regjeringskvartalet.
 • Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen til NVE med 50 millioner kroner til oppryddings- og sikringstiltak etter flommen på Østlandet i 2013.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til investeringer i fiskerihavner med 46 millioner kroner, slik at prosjekter på Napp i Nordland og Sommarøy i Troms kan startes opp i 2014.
 • Ved Stortingets behandling av tilleggsproposisjonen 2014 ble det bevilget midler til 1 800 flere uttransporteringer. Regjeringen foreslår nå 17,5 millioner kroner til å øke måltallet ytterligere, fra 6 700 til 7100 returer.
 • Regjeringen vil foreslå en samlet kapitaløkning i Klimafondet på 22,75 milliarder kroner fram til og med 2016. 4,25 milliarder av disse foreslås i RNB 2014.