Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spm. 23 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 21. mai 2014

  Vedr. IMF

  Publisert: 06.06.2014 09:09
 • Svar på spm. 57 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. budsjettbehov ifm. overføring av oppgaver fra Toll- og avgiftsetaten til Skatteetaten Publisert: 06.06.2014 09:04
 • Svar på spm. 17 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. valgdeltakelse ved kirkevalg Publisert: 05.06.2014 16:33
 • Svar på spm. 16 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg Publisert: 05.06.2014 16:33
 • Svar på spm. 7 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 23. mai 2014

  Vedr. driftsutgiftene til UDI

  Publisert: 05.06.2014 16:33
 • Svar på spm. 64 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. nedleggelse av kontaktutvalg Publisert: 05.06.2014 16:31
 • Svar på spm. 26 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. Steinmeyerorgelet i Nidarosdomen Publisert: 05.06.2014 16:31
 • Svar på spm. 22 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. restansene i fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Publisert: 05.06.2014 16:31
 • Svar på spm. 35 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 23. mai 2014
  Vedr. Provenyeffekt av obligatorisk bruk av Statens Barnehus Publisert: 05.06.2014 16:24
 • Svar på spm. 20 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 16. mai 2014
  Vedr. reduksjon av bevilgningen på kap. 2445 Statsbygg Publisert: 05.06.2014 16:22
 • Svar på spm. 29 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 21. mai 2014

  Vedr. støtte på kap. 2421, post 73.

  Publisert: 05.06.2014 16:22
 • Svar på spm. 37 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. merverdiavgiftskompensasjon Publisert: 05.06.2014 00:39
 • Svar på spm. 48 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 27. mai 2014
  Vedrørende legemiddel cystisk fibrose Publisert: 05.06.2014 00:39
 • Svar på spm. 1 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 3. juni 2014
  Vedr. stimuleringstilskudd til nye lærebedrifter Publisert: 04.06.2014 19:07

  «I forbindelse med Prop 1 S Tillegg 1 (2013-2014), Innst. 12 S (2013-2014) ble rammetilskuddet til fylkeskommunene på kap. 572, post 60 økt med 10 mill. kroner til å innføre et stimuleringstilskudd på 50 000 kroner til lærebedrifter som tegner lærekontrakt for første gang.

  Hvordan har departementet kommet fram til et bevilgningsbehov på 10 mill. kroner til dette formålet?

  Hvordan har fylkeskommunene innrettet sine tilskuddsordninger og hvordan har de håndtert ev. utgifter utover det som følger av økninger i rammetilskuddet på 10 mill. kroner?»

  Finansdepartementet har forelagt spørsmålet for Kunnskapsdepartementet som har gitt følgende svar:

  «I Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014) foreslo regjeringen å styrke kap. 572, post 60 med 10 mill. kroner for å stimulere til flere læreplasser ved å innføre et stimuleringstilskudd på 50 000 kroner til lærebedrifter som tegner lærekontrakt for første gang. Tilskuddet skal stimulere til flere læreplasser og dermed bidra til at flere fullfører videregående opplæring. Fylkeskommunen er tilskuddsforvalter og skal forvalte tilskuddet i tråd med intensjonen, som er å stimulere nye bedrifter til å ta inn lærlinger/lærekandidater.

  Bevilgningsforslaget ble beregnet ut fra en forventet årlig økning i antall læreplasser på om lag 1 000 plasser. Dette var basert på erfaringstall fra VIGO som forelå høsten 2013 om økningen i antall læreplasser. Med utgangspunkt i anslaget for økningen i antallet læreplasser, antok departementet at de fleste av de nye plassene ville komme i allerede etablerte lærebedrifter. På denne bakgrunn ble det budsjetteknisk lagt til grunn at det ville være om lag 200 nye lærebedrifter i 2014. Med en tilskuddssats på 50 000 kroner ble bevilgningsbehovet i 2014 anslått til 10 mill. kroner.

  Det har i etterkant vist seg at antallet nye lærebedrifter trolig er høyere enn lagt til grunn for bevilgningsforslaget.

  På basis av spørsmål fra fylkeskommunene om økningen i rammetilskuddet til fylkeskommunene på 10 mill. kroner var tilstrekkelig, ba departementet Utdanningsdirektoratet om å presisere i et revidert informasjonsskriv at fylkeskommunenes stimuleringstilskudd kunne ses i sammenheng med økte overføringer til fylkeskommunene i forbindelse med tiltakspakken i 2009. Dette utgjør om lag 200 mill. kroner. Det ble videre presisert at dersom det er flere nye lærebedrifter som søker om stimuleringstilskudd enn økningen i rammetilskuddet tilsier, kan fylkeskommunene lage kriterier for hvilke nye lærebedrifter som bør utløse tilskudd.

  Kunnskapsdepartementet har innhentet informasjon fra fylkeskommunene om hvordan de planlegger å innrette ordningen i 2014. Gjennomgående er fylkene positive til tilskuddet som virkemiddel til å rekruttere nye lærebedrifter. Flere melder om at opplæringskontorene bruker tilskuddet aktivt i rekrutteringsarbeidet, og flere trekker fram arbeidet med Samfunnskontrakten, som forutsetter en økning i antall læreplasser på 20 pst. i perioden fra utgangen av 2011 til 2015.

  Mange av fylkeskommunene har fastsatt en søknadsfrist til høsten for å søke tilskuddet, og tilskuddet vil ikke bli utbetalt før mot slutten av året. Det er derfor vanskelig per i dag å si noe om forholdet mellom antall nye lærebedrifter som søker om å få tilskuddet, og hvor mange som faktisk får tildelt tilskuddet. Basert på erfaringer fra tidligere år melder likevel mange fylkeskommuner at tiltaket er underfinansiert fra statens side, og at de forventer å få flere nye lærebedrifter enn økningen i rammetilskuddet tilsier.

  Fylkeskommunene har innrettet stimuleringstilskuddet på ulike måter. Det er etablert ordninger som innebærer at alle nye lærebedrifter får tilskudd, mens andre har bestemt en totalramme for stimuleringstilskuddet slik at antallet mottakere av tilskudd begrenses. Det er også ulike kriterier for hvilke virksomheter som kan motta tilskuddet. Hvordan fylkeskommunene har valgt å definere ”ny lærebedrift” varierer mellom fylkeskommunene. Flere fylker setter som kriterium at kontrakter skal godkjennes av fylket. I de fleste fylkene innvilges tilskuddet kun dersom bedriften tar inn en lærling med ungdomsrett. Flere har krav om gjennomføring av læreløpet ved innvilget tilskudd. Rogaland krever f.eks. tilbakebetalt 20 000 kroner av tilskuddet dersom kontrakten heves før 15 måneder av læretiden er gjennomført. Andre fylkeskommuner reduserer stimuleringstilskuddet forholdsmessig ved avbrudd.

  Fylkeskommunenes utgifter til stimuleringstilskuddet vil avhenge av hvor mange lærebedrifter som tilfredsstiller kriteriene for ordningen i det enkelte fylke. Mange fylkeskommuner har prioritert midler til stimuleringstilskuddet utover det som følger av økningen i rammetilskuddet til fylkeskommunene på 10 mill. kroner. Enkelte fylkeskommuner ser dette i sammenheng med midler fra tiltakspakken i 2009. Det er også fylkeskommuner som har innrettet stimuleringstilskuddet slik at utgiftene tilpasses økningen i rammetilskuddet på 10 mill. kroner.

  På grunnlag av informasjonen vi har fått fra fylkeskommunene konstaterer departementet at det ser ut til at fylkeskommunene har tilpasset seg de utfordringene de opplever gjennom å lage lokale ordninger med egne kriterier.

  I lys av erfaringene fra 2014, vil departementet vurdere om det bør gjøres ytterligere tilpasninger i ordningen. Departementet vil komme tilbake til dette i Prop. 1 S for 2015.»

 • Svar på spm. 18 korrigert fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 21. mai 2014

  Vedr. Syriske flyktninger

  Publisert: 04.06.2014 19:00
 • Svar på spm. 1 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. økt kontantstøtte og etterspørsel etter barnehageplass Publisert: 04.06.2014 18:59
 • Svar på spm. 20 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. Norads informasjonsarbeid Publisert: 04.06.2014 18:59
 • Svar på spm. 22 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. humanitær bistand til Syria Publisert: 04.06.2014 18:59
 • Svar på spm. 8 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. integreringstilskudd Publisert: 04.06.2014 18:59
 • Svar på spm. 21 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. FN og Den sentralafrikanske republikk Publisert: 04.06.2014 18:59
 • Svar på spm. 24 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. reduksjon i flyktningutgifter Publisert: 04.06.2014 18:59
 • Svar på spm. 26 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. belønningsordning for gang- og sykkelveg Publisert: 04.06.2014 18:59
 • Svar på spm. 31 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. Regjeringens strategi for CO2-håndtering Publisert: 04.06.2014 18:59
 • Svar på spm. 9 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. menneskerettigheter Publisert: 04.06.2014 18:09
 • Svar på spm. 8 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. humanitær bistand til Syria Publisert: 04.06.2014 18:04
 • Svar på spm. 14 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. Husbankens låneramme Publisert: 04.06.2014 18:04
 • Svar på spm. 10 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. fordeling av bevilgning til videreutdanning sammenlignet med skolenes behov Publisert: 04.06.2014 18:04
 • Svar på spm. 7 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. NORADs informasjonsarbeid Publisert: 04.06.2014 18:04
 • Svar på spm. 11 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. prioritering av kompetansemidler Publisert: 04.06.2014 18:04
 • Svar på spm. 12 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. antall søknader om videreutdanning godkjent av kommunene Publisert: 04.06.2014 18:04
 • Svar på spm. 6 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. omdisponeringer innenfor bistand Publisert: 04.06.2014 18:04
 • Svar på spm. 3 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. Norges avtaler med EU Publisert: 04.06.2014 18:04
 • Svar på spm. 2 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. EUs-programmer Publisert: 04.06.2014 17:43
 • Svar på spm. 1 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. EØS-finansieringsordningene Publisert: 04.06.2014 17:43
 • Svar på spm. 44 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. Statens vegvesens fullmakt til omdisponering av midler innenfor kap. 1320, post 30. Publisert: 04.06.2014 16:23
 • Svar på spm. 47 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. omdisponering av midler fra fornying til store prosjekter - konsekvenser for tunneler Publisert: 04.06.2014 16:23
 • Svar på spm. 45 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. fornyingsprosjekter under Statens vegvesen Publisert: 04.06.2014 16:23
 • Svar på spm. 46 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. økt kontrollvirksomhet for tunge kjøretøy Publisert: 04.06.2014 16:23
 • Svar på spm. 12 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. gratis kjernetid til 4- og 5-åringer Publisert: 04.06.2014 16:23
 • Svar på spm. 13 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. gratis kjernetid til 4- og 5-åringer fra fattige familier Publisert: 04.06.2014 16:23
 • Svar på spm. 48 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. omdisponering fra fornying - konsekvenser for nødkommunikasjon og DAB i riksvegtunneler Publisert: 04.06.2014 16:23
 • Svar på spm. 2 fra Finanskomiteen/ Miljøpartiet De Grønnes fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. Enova Publisert: 04.06.2014 15:46
 • Svar på spm. 4 fra Finanskomiteen/ Miljøpartiet De Grønnes fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. CO2-fangst og -lagring Publisert: 04.06.2014 15:46
 • Svar på spm. 6 fra Finanskomiteen/ Miljøpartiet De Grønnes fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. Klimafondet Publisert: 04.06.2014 15:46
 • Svar på spm. 5 fra Finanskomiteen/ Miljøpartiet De Grønnes fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. Klimafondet Publisert: 04.06.2014 15:46
 • Svar på spm. 14 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 16. mai 2014
  Vedr. flyreiser for offentlige ansatte Publisert: 04.06.2014 08:54
 • Svar på spm. 16 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 16. mai 2014
  Vedr. Antall kommuner med inntektsgradert foreldrebetaling til barnehagene Publisert: 04.06.2014 08:53
 • Svar på spm. 15 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 16. mai 2014
  Vedr. Inntektsgradert foreldrebetaling etter modell av Oslo kommune Publisert: 04.06.2014 08:53
 • Svar på spm. 9 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 16. mai 2014
  Vedr. økt barnehagebevilgning i tråd med KS’ anslag Publisert: 04.06.2014 08:53
 • Svar på spm. 22 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. Statskogs energiinvesteringer Publisert: 04.06.2014 08:53
 • 1 2 3 4 5 > »