Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spm. 23 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 21. mai 2014

  Vedr. IMF

  Publisert: 06.06.2014 09:09
 • Svar på spm. 57 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. budsjettbehov ifm. overføring av oppgaver fra Toll- og avgiftsetaten til Skatteetaten Publisert: 06.06.2014 09:04
 • Svar på spm. 17 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. valgdeltakelse ved kirkevalg Publisert: 05.06.2014 16:33
 • Svar på spm. 16 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg Publisert: 05.06.2014 16:33
 • Svar på spm. 7 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 23. mai 2014

  Vedr. driftsutgiftene til UDI

  Publisert: 05.06.2014 16:33
 • Svar på spm. 64 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. nedleggelse av kontaktutvalg Publisert: 05.06.2014 16:31
 • Svar på spm. 26 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. Steinmeyerorgelet i Nidarosdomen Publisert: 05.06.2014 16:31
 • Svar på spm. 22 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. restansene i fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Publisert: 05.06.2014 16:31
 • Svar på spm. 35 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 23. mai 2014
  Vedr. Provenyeffekt av obligatorisk bruk av Statens Barnehus Publisert: 05.06.2014 16:24
 • Svar på spm. 20 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 16. mai 2014
  Vedr. reduksjon av bevilgningen på kap. 2445 Statsbygg Publisert: 05.06.2014 16:22
 • Svar på spm. 29 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 21. mai 2014

  Vedr. støtte på kap. 2421, post 73.

  Publisert: 05.06.2014 16:22
 • Svar på spm. 37 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. merverdiavgiftskompensasjon Publisert: 05.06.2014 00:39
 • Svar på spm. 48 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 27. mai 2014
  Vedrørende legemiddel cystisk fibrose Publisert: 05.06.2014 00:39
 • Svar på spm. 1 fra Finanskomiteen/Høyres fraksjon av 3. juni 2014
  Vedr. stimuleringstilskudd til nye lærebedrifter Publisert: 04.06.2014 19:07
 • Svar på spm. 18 korrigert fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 21. mai 2014

  Vedr. Syriske flyktninger

  Publisert: 04.06.2014 19:00

  - Kor mange syriske flyktningar er det berekna at Noreg vil ta i mot i 2014?

  - Kva vil vere kostnaden av å auke talet på flyktningar frå Syria til Noreg i 2014 til 1500? Ber om at dette blir spesifisert på departement, kapittel og post.

  - Kva vil vere kostnaden av å auke talet på flyktningar frå Syria til Noreg i 2014 til 2000? Ber om at dette blir spesifisert på departement, kapittel og post.

  - Kva vil vere kostnaden av å auke talet på flyktningar frå Syria til Noreg i 2014 til 3000? Ber om at dette blir spesifisert på departement, kapittel og post.

  - Kva vil vere kostnaden av å auke talet på flyktningar frå Syria til Noreg i 2014 til 5000? Ber om at dette blir spesifisert på departement, kapittel og post.

  - Kor mykje bistand går til Syria i 2014, dersom ein ser bort i frå bistanden som går til flyktningar?

  Spørsmålet har vært forelagt Justis- og beredskapsdepartementet, som i samarbeid med Utenriksdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet har gitt følgende svar:

  "Noreg vil ta i mot om lag 1 000 syriske overføringsflyktningar i 2014.

  Ein auke i talet overføringsflyktningar frå Syria frå 1 000 til 1 500 har ein kostnad på 106,5 mill. kroner i 2014. Av dette kan 53,2 mill. kroner godkjennast som offisiell utviklingshjelp over UDs kap. 167 Flyktningtiltak i Norge.

  Ein auke i talet overføringsflyktningar frå Syria frå 1 000 til 2 000 har ein kostnad på 213,0 mill. kroner i 2014. Av dette kan 106,4 mill. kroner godkjennast som offisiell utviklingshjelp over UDs kap. 167 Flyktningtiltak i Norge.

  Ein auke i talet overføringsflyktningar frå Syria frå 1 000 til 3 000 har ein kostnad på 426,0 mill. kroner i 2014. Av dette kan 212,9 mill. kroner godkjennast som offisiell utviklingshjelp over UDs kap. 167 Flyktningtiltak i Norge.

  Ein auke i talet overføringsflyktningar frå Syria frå 1 000 til 5 000 har ein kostnad på 852,0 mill. kroner i 2014. Av dette kan 425,8 mill. kroner godkjennast som offisiell utviklingshjelp over UDs kap. 167 Flyktningtiltak i Norge.

  Ein auke i talet overføringsflyktningar i 2014 vil også medføre kostnader i påfølgjande år.

  Tabellen nedanfor viser kostnader i 2014 fordelt på kapittel og post ved auke i talet overføringsflyktningar i 2014 (alle beløp i 1000 kroner):

  Utgifter   Auke på 500 Auke på 1 000 Auke på 2 000 Auke på 4 000 Auke på 5 000
  490.01 (JD) UDI, Drift 3 900 7 800 15 600 31 200 39 000
  490.73 (JD) Gjenbusetting - støttetiltak 3 600 7 200 14 400 28 800 36 000
  490.75 (JD) Reiseutgifter for flyktningar til og frå utlandet 3 000 6 000 12 000 24 000 30 000
  440.01 (JD) Registrering politiet 1 300 2 600 5 200 10 400 13 000
    Sum JD 11 800 23 600 47 200 94 400 118 000
  820.01 (BLD) IMDi, drift (saksbehandling og kulturorienteringsprogram) 4 066 8 133 16 265 32 530 40 665
  821.60 (BLD) Integreringstilskot 81 473 162 947 325 894 651 788 814 735
  821.61(BLD) Særskilt tilskot ved busetting av einslege mindreårige 663 1 325 2 651 5 301 6 625
  822.60 (BLD) Opplæring i norsk og samfunnskunnskap 6 460 12 920 25 839 51 678 64 600
  854.65 (BLD) Refusjon barnevernsutgifter 2 043 4 087 8 173 16 346 20 435
    Sum BLD 94 705 189 411 378 822 757 643 947 055
  Inntekter            
  3490.03 (JD) ODA-godkjente utgifter, reiseutgifter -2 970 -5 940 -11 880 -23 760 -29 700
  3490.06 (JD) ODA-godkjente utgifter, gjenbusetting -3 600 -7 200 -14 400 -28 800 -36 000
  3821.01 (BLD) ODA-godkjente utgifter, integreringstilskot -45 546 -91 092 -182 184 -364 368 -455 460
  3821.02 (BLD) ODA-godkjente utgifter, integreringstilskot  (EM) -1 104 -2 207 -4 414 -8 829 -11 035
    Sum -53 220 -106 439 -212 878 -425 757 -532 195

  Det understrekast at fleire av utgiftspostane som her er auka proporsjonalt med auka i talet på overføringsflyktningar, i verkelegheita på visse tidspunkt ville medføre enda høgare utgifter, til dømes dersom ein auke i personale gjer at ein må skaffe nye og større lokalar. Ved ein faktisk auke av talet på overføringsflyktningar ville ein måtte gå meir grundig inn i slike forhold.

  I 2014 har Noreg så langt tildelt om lag 550 mill. kroner i Syria-tiltak. Regjeringa foreslår i forbindelse med RNB ytterlegare 202 mill. kroner til tiltak overfor Syria over Utanriksdepartementets og Forsvarsdepartements budsjett, til saman om lag 750 mill. kroner. Dette omfattar bistand, humanitær hjelp og utgifter i samband med den sivile og militære delen av uttransportering av kjemiske våpen frå Syria."

 • Svar på spm. 1 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. økt kontantstøtte og etterspørsel etter barnehageplass Publisert: 04.06.2014 18:59
 • Svar på spm. 20 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. Norads informasjonsarbeid Publisert: 04.06.2014 18:59
 • Svar på spm. 22 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. humanitær bistand til Syria Publisert: 04.06.2014 18:59
 • Svar på spm. 8 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. integreringstilskudd Publisert: 04.06.2014 18:59
 • Svar på spm. 21 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. FN og Den sentralafrikanske republikk Publisert: 04.06.2014 18:59
 • Svar på spm. 24 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. reduksjon i flyktningutgifter Publisert: 04.06.2014 18:59
 • Svar på spm. 26 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. belønningsordning for gang- og sykkelveg Publisert: 04.06.2014 18:59
 • Svar på spm. 31 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. Regjeringens strategi for CO2-håndtering Publisert: 04.06.2014 18:59
 • Svar på spm. 9 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. menneskerettigheter Publisert: 04.06.2014 18:09
 • Svar på spm. 8 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. humanitær bistand til Syria Publisert: 04.06.2014 18:04
 • Svar på spm. 14 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. Husbankens låneramme Publisert: 04.06.2014 18:04
 • Svar på spm. 10 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. fordeling av bevilgning til videreutdanning sammenlignet med skolenes behov Publisert: 04.06.2014 18:04
 • Svar på spm. 7 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. NORADs informasjonsarbeid Publisert: 04.06.2014 18:04
 • Svar på spm. 11 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. prioritering av kompetansemidler Publisert: 04.06.2014 18:04
 • Svar på spm. 12 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. antall søknader om videreutdanning godkjent av kommunene Publisert: 04.06.2014 18:04
 • Svar på spm. 6 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. omdisponeringer innenfor bistand Publisert: 04.06.2014 18:04
 • Svar på spm. 3 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. Norges avtaler med EU Publisert: 04.06.2014 18:04
 • Svar på spm. 2 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. EUs-programmer Publisert: 04.06.2014 17:43
 • Svar på spm. 1 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. EØS-finansieringsordningene Publisert: 04.06.2014 17:43
 • Svar på spm. 44 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. Statens vegvesens fullmakt til omdisponering av midler innenfor kap. 1320, post 30. Publisert: 04.06.2014 16:23
 • Svar på spm. 47 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. omdisponering av midler fra fornying til store prosjekter - konsekvenser for tunneler Publisert: 04.06.2014 16:23
 • Svar på spm. 45 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. fornyingsprosjekter under Statens vegvesen Publisert: 04.06.2014 16:23
 • Svar på spm. 46 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. økt kontrollvirksomhet for tunge kjøretøy Publisert: 04.06.2014 16:23
 • Svar på spm. 12 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. gratis kjernetid til 4- og 5-åringer Publisert: 04.06.2014 16:23
 • Svar på spm. 13 fra Finanskomiteen/Venstres fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. gratis kjernetid til 4- og 5-åringer fra fattige familier Publisert: 04.06.2014 16:23
 • Svar på spm. 48 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. omdisponering fra fornying - konsekvenser for nødkommunikasjon og DAB i riksvegtunneler Publisert: 04.06.2014 16:23
 • Svar på spm. 2 fra Finanskomiteen/ Miljøpartiet De Grønnes fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. Enova Publisert: 04.06.2014 15:46
 • Svar på spm. 4 fra Finanskomiteen/ Miljøpartiet De Grønnes fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. CO2-fangst og -lagring Publisert: 04.06.2014 15:46
 • Svar på spm. 6 fra Finanskomiteen/ Miljøpartiet De Grønnes fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. Klimafondet Publisert: 04.06.2014 15:46
 • Svar på spm. 5 fra Finanskomiteen/ Miljøpartiet De Grønnes fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. Klimafondet Publisert: 04.06.2014 15:46
 • Svar på spm. 14 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 16. mai 2014
  Vedr. flyreiser for offentlige ansatte Publisert: 04.06.2014 08:54
 • Svar på spm. 16 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 16. mai 2014
  Vedr. Antall kommuner med inntektsgradert foreldrebetaling til barnehagene Publisert: 04.06.2014 08:53
 • Svar på spm. 15 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 16. mai 2014
  Vedr. Inntektsgradert foreldrebetaling etter modell av Oslo kommune Publisert: 04.06.2014 08:53
 • Svar på spm. 9 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 16. mai 2014
  Vedr. økt barnehagebevilgning i tråd med KS’ anslag Publisert: 04.06.2014 08:53
 • Svar på spm. 22 fra Finanskomiteen/Kristelig Folkepartis fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. Statskogs energiinvesteringer Publisert: 04.06.2014 08:53
 • 1 2 3 4 5 > »