Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over spørsmål om norsk økonomi

 • Svar på spm. 23 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 21. mai 2014

  Vedr. IMF

  Publisert: 06.06.2014 09:09
 • Svar på spm. 7 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 23. mai 2014

  Vedr. driftsutgiftene til UDI

  Publisert: 05.06.2014 16:33
 • Svar på spm. 60 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. dagpengeregelverket Publisert: 04.06.2014 08:44
 • Svar på spm. 33 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. stønadsordninger og utenlandske statsborgere Publisert: 03.06.2014 12:27
  I St.meld. nr. 2 (2013-2014) står det: «De senere årene har utenlandske statsborgere stått for om lag en tredel av alle helt ledige personer. Målt som andel av de relevante befolkningsgruppene, er ledighetsnivået betydelig høyere blant innvandrere enn blant norskfødte, jf. figur 2.8E. I 4. kvartal i fjor var 4,4 pst. av alle innvandrere registrert ledige mot 1,3 pst. i befolkningen for øvrig. Ledighetsnivået var høyest blant innvandrere fra Afrika, mens veksten fra 4. kvartal året før var høyest for innvandrere fra EU-landene i Øst-Europa.» Figur 2.8E viser at arbeidsløysa for EU-land i Øst-Europa i prosent av personar frå desse landa var om lag den same som for folkesetnaden elles i 2007, men etter dette har auka mest av samtlege grupper som er vist i figuren og ifølgje figuren òg overgår landgruppe 2 (Asia, Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika, Europa utanom EU/EFTA og Oseania utanom Australia og New Zealand). Kan regjeringa anslå kor store statens utgifter i 2014 vil vera til dagpengar, sjukepengar og andre stønader til personar frå EU-landa i Aust-Europa?

  Vi har forelagt spørsmålet ASD som har gitt følgende svar:

  «Rekneskapstal frå NAV har inga fordeling etter statsborgarskap. For nokre stønader kan vi likevel berekne fordelinga av utgifter basert på særskilde datauttrekk for korleis talet på stønadsmottakarar fordeler seg etter statsborgarskap og for gjennomsnittleg stønadsbeløp. Vi tek atterhald om at tala er usikre og må tolkast med stor varsemd.

  Vi har definert «personar frå EU-landa i Aust-Europa» som personar som har statsborgarskap frå Bulgaria, Den Tsjekkiske republikk, Estland, Kroatia, Latvia, Litauen, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia og Ungarn.

  StønadsordningBudsjettoverslag, revidert nasjonalbudsjett 2014, (i mill. kr)Derav berekna utgifter til statsborgarar frå EU-land i Aust-Europa (i mill. kr)Prosentandel av utgiftene som gjeld statsborgarar frå EU-land i Aust-Europa
  0844 Kontantstøtte1 40016711,90 %
  0845 Barnetrygd15 2356604,30 %
  2530.70 Foreldrepenger ved fødsel17 1904802,8 %
  2541 Dagpengar 11 5001 45012,60 %
  2620.70 Overgangsstønad2 410331,40 %
  2650.70 Sjukepengar arbeidstakarar33 7607832,32 %
  2650.71 Sjukepengar sjølvstendige1 640181,12 %
  2651.70 Arbeidsavklaringspengar34 1102900,85 %
  2655 post 70–72 Uførepensjon62 590260,04 %
  2670 Alderspensjon179 905200,01 %
  2680 Etterlatte2 280160,70 %

  Ingen av AFP-mottakarane har statsborgarskap frå EU-land i Aust-Europa. Berekna utgifter er difor for kap. 0666 AFP lik 0.»

 • Svar på spm. 34 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. sykepenger til selvstendige Publisert: 03.06.2014 11:54
 • Svar på spm. 5 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. klimaeffekt av Revidert budsjett 2014 Publisert: 28.05.2014 15:13
 • Svar på spm. 36 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. arbeidsmarkedstiltak Publisert: 28.05.2014 14:46
 • Svar på spm. 5 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014

  Vedr. EUs finanstilsynsbyråer

  Publisert: 28.05.2014 13:52