Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over spørsmål om norsk økonomi

 • Svar på spm. 23 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 21. mai 2014

  Vedr. IMF

  Publisert: 06.06.2014 09:09
 • Svar på spm. 7 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 23. mai 2014

  Vedr. driftsutgiftene til UDI

  Publisert: 05.06.2014 16:33

  Det kuttes i driftsutgiftene til UDI med 15 millioner kroner (kap 490 post 01) med 15 millioner kroner som følge av ny prognose på 11000 asylsøkere i 2014. Hvor mye kunne saksbehandlingstiden vært forkortet dersom kuttet på 15 millioner ikke hadde vært foretatt?

  Spørsmålet har vært forelagt Justis- og beredskapsdepartementet, som har gitt følgende svar:

  "Median saksbehandlingstid i UDI for asylsaker var i april på 63 dager, og restansene ligger nå på om lag 2600 saker. En større nedbygging av restansemengden vil i utgangspunktet gi økte kostnader per behandlet sak uten at det i et lengre perspektiv gir vesentlige gevinster for saksbehandlingstiden forutsatt gjeldende prognoser. Samtidig har man den senere tid sett at asylankomstene til Norge kan variere kraftig innenfor relativt korte tidsrom. Større driftsramme for UDI enn det som er foreslått i Prop. 93 S (2013-2014) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2014 ville i perioder kunne redusert saksbehandlingstiden i forhold til det den ellers ville vært, uten at det er mulig å kvantifisere dette nærmere. I perioder med høye ankomster prioriterer UDI rask saksbehandling av Dublin-saker, enslige mindreårige og åpenbare avslagssaker."

 • Svar på spm. 60 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. dagpengeregelverket Publisert: 04.06.2014 08:44
 • Svar på spm. 33 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. stønadsordninger og utenlandske statsborgere Publisert: 03.06.2014 12:27
 • Svar på spm. 34 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014
  Vedr. sykepenger til selvstendige Publisert: 03.06.2014 11:54
 • Svar på spm. 5 fra Finanskomiteen/Sosialistisk Venstrepartis fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. klimaeffekt av Revidert budsjett 2014 Publisert: 28.05.2014 15:13
 • Svar på spm. 36 fra Finanskomiteen/Arbeiderpartiets fraksjon av 21. mai 2014
  Vedr. arbeidsmarkedstiltak Publisert: 28.05.2014 14:46
 • Svar på spm. 5 fra Finanskomiteen/Senterpartiets fraksjon av 20. mai 2014

  Vedr. EUs finanstilsynsbyråer

  Publisert: 28.05.2014 13:52