Faktaark: Differensiert arbeidsgiveravgift

 

Differensiert arbeidsgiveravgift innebærer at satsene varierer etter hvor virksomheten er lokalisert. Satsene er lavere i distriktene enn i sentrale strøk. Landet er delt inn i sju ulike arbeidsgiveravgiftssoner (sone 1, 1a, 2, 3, 4, 4a og 5). Satsene varierer fra 14,1 prosent i sentrale strøk (sone 1) til 0 prosent i Finnmark og Nord-Troms (sone 5). Differensiert arbeidsgiveravgift virker ved at den reduserer kostnaden ved å ha personer ansatt i distriktene direkte.

Offentlig støtte til næringslivet er som hovedregel forbudt etter EØS-avtalen. Forbudet omfatter mange typer offentlige tiltak som gir direkte eller indirekte økonomiske fordeler for bedrifter. Forbudet mot offentlig støtte er imidlertid ikke absolutt. Det er gitt en rekke unntak fra det generelle regelverket som nedfeller betingelser for når ulike støttetiltak kan være forenlig med EØS-avtalen. Et tiltak som innebærer offentlig støtte i henhold til EØS-avtalen kan altså godkjennes, men støttegiver må i utgangspunktet notifisere støtten til EFTAs overvåkingsorgan (ESA).

Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift anses som regional statsstøtte og må derfor være godkjent av ESA etter retningslinjene for regionalstøtte.

De nye retningslinjene for regionalstøtte i EU- og EØS-området viderefører og utvider muligheten til å benytte differensiert arbeidsgiveravgift i landsdeler med svært lav befolkningstetthet. Retningslinjene har imidlertid flere sektorbegrensninger enn tidligere. De nye retningslinjene gjelder fra 1. juli 2014 til 31. desember 2020. Revidert ordning ble notifisert til ESA 13. mars 2014 med utvidet geografisk virkeområde til 31 nye kommuner. Samtidig er flere sektorer tatt ut av ordningen som følge av de nye sektorbegrensningene.

Den notifiserte ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift er ennå ikke godkjent av ESA. ESA har varslet at de ikke kan godkjenne notifikasjonen før i månedsskiftet mai/juni 2014. Årsaken er blant annet at det fortsatt pågår diskusjoner i EU om hvordan sektorbegrensningene i retningslinjene for regionalstøtte skal forstås og anvendes. EU-kommisjonen har varslet at de tar sikte på å fatte et vedtak 21. mai. Det varslede vedtaket fra EU-kommisjonen vil kunne få betydning for ESAs godkjenning av den differensierte arbeidsgiveravgiften.

Utfallet av de pågående diskusjonene i EU og ESA er usikkert og kan føre til at den notifiserte ordningen må endres. I lys av denne usikkerheten mener Regjeringen at det ikke er hensiktsmessig å legge fram et konkret forslag til endringer i den differensierte arbeidsgiveravgiften i revidert nasjonalbudsjett 2014. Finansdepartementet vil derfor fremme en egen proposisjon før sommeren med konkrete forslag når spørsmålene om sektorbergrensningene er mer avklart i EU/EØS.